Høringsutkast

Les høringsutkast: Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering

Du kan trykke på «Skriv ut veilederen» oppe til høyre for å lagre eller skrive ut en PDF.  

Høringsinnspill

Vennligst send høringsinnspillene på tilbakemeldingsskjema (questback.com)

Vi anbefaler å skrive ut spørsmålene før utfylling av skjemaet. Her finner du skjemaet i PDF-format, inkludert praktisk informasjon om utfyllingen.
Høring: Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (PDF)

Høringsbrev

Vi sender med dette utkast til veileder i vurdering av leger i spesialisering på høring med frist 10. oktober 2018.

I forbindelse med innføring av ny spesialistutdanning av leger har Helsedirektoratet laget utkast til en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (LIS). Veilederen utgjør en del av det omfattende prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell for spesialistutdanning for leger. Rammene for arbeidet med vurdering av LIS følger av ny forskrift om spesialistutdanning av leger.

Veilederen inneholder praktiske anbefalinger til hvordan arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS skal/bør/kan organiseres og gjennomføres. I tillegg inneholder veilederen anbefalinger om kompetanseutvikling for de som skal godkjenne læringsmål, supervisere, veilede og undervise LIS. Veilederen skal bidra til kvalitet, likebehandling og etterprøvbarhet i vurderingene. Dette vil være av stor betydning for å sikre trygghet for den enkelte LIS, men også for å sikre lik kompetanse nasjonalt innen den enkelte spesialitet.

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Legeforening

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

KS

Universitetet i Bergen - det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø - det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Akershus universitetssykehus HF

Diakonhjemmet sykehus AS

Finnmarkssykehuset HF

Haraldsplass diakonale sykehus AS

Helgelandssykehuset HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord RHF

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Stavanger HF

Helse Sunnmøre HF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Landets kommuner

Lovisenberg diakonale sykehus AS

Luftambulansetjenesten HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus HF

St. Olavs hospital HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet Sykehus HF

Universitetet i oslo - det medisinske fakultet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vestre Viken HF