Høringsinnspill

Vennligst fyll ut skjema for høringsinnspill (.doc) og send til on.ridesleh@kattomtsop med referanse 17/13658.

Høringsbrev

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill til Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov. Det ønskes konkrete innspill både til innhold, struktur/disposisjon, begrepsbruk og hvordan veilederen kan gjøres kjent og implementeres.

Bakgrunn og formål

I primærhelsetjenestemeldingen, Meld.St. nr. 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste", foreslår regjeringen tiltak for mer strukturert oppfølging av pasienter og brukere med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester. Personer i denne målgruppen har ofte flere sykdommer samtidig og nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder og derav et omfattende bistandsbehov. Tjenestene må ta utgangspunkt i hva pasienter og brukere opplever som viktig i sitt liv, og på sterkere vektlegging av funksjon fremfor diagnose. Stortingsmeldingen peker på behov for tjenesteutvikling med vekt på

 • sterkere ledelse
 • økt kompetanse
 • tverrfaglig teamorganisering gjennom oppfølgingsteam

Et sentralt punkt er også å sikre tidlig identifisering av behov slik at det kan iverksettes tilpassede tiltak som kan påvirke fremtidig bistandsbehov.

Utkastet til veileder er utarbeidet av Helsedirektoratet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016. Innholdet tar utgangspunkt i stortingsmeldingens beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltak. I oppdraget er det presisert at veilederen skal være generisk og diagnoseuavhengig og favne hele bredden av målgrupper innen somatikk, psykisk helse og rus. Den helhetlige tilnærmingen forutsetter også samhandling med sektorer utenfor helseområdet.  

Arbeidsprosess

Helsedirektoratet har fått innspill fra representanter for pasienter og brukere, fag- og interesseorganisasjoner, høyskoler, forskningsmiljø samt tjenester både i kommuner og helseforetak gjennom workshops, møter og skriftlige innspill. Arbeidet har grensesnitt til andre oppdrag for oppfølging av primærhelsemeldingen, som eksempelvis utvikling av primærhelseteam, og det er tett samhandling på tvers av flere prosjekter.

Målgrupper for veilederen

Veilederen retter seg først og fremst til ledere på alle nivåer i kommunen. Samhandling med helseforetak er også et viktig område, og veilederen har dermed også relevans for ledere og fagpersonell i spesialisthelsetjenesten. For øvrig er hele bredden av fagpersonell som yter tjenester til disse pasient- og brukergruppene i helse- og omsorgstjenesten sentrale målgrupper. Behov for samhandling med andre sektorer gjør den også relevant for ledere og fagpersonell i eksempelvis NAV, barnevern, oppvekst og utdanning.

Innhold

Veilederen inneholder åtte kapitler. Anbefalinger og henvisninger til krav i lov og forskrift omhandler særlig lederes ansvar for å legge til rette for at tjenestene kan gi helhetlige tilbud til personer med behov for bistand fra mange aktører. Tiltak handler i stor grad om tjenesteutvikling med vekt på operasjonalisering av krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

For anbefalinger på mer detaljert nivå knyttet til fagutøvelsen henvises til øvrige veiledere og nasjonale faglige retningslinjer.

Høringsutkast

Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov 

Høringsinstanser

Bruker- og pårørendeorganisasjoner:

 • FFO og deres medlemsorganisasjoner
 • SAFO og deres medlemsorganisasjoner
 • Kreftforeningen
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste)
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Pårørendealliansen

Stat og kommune:

 • Kommunene
 • Fylkesmennene
 • Pasient- og brukerombudene
 • Barneombudet
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir)
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Helseforetak

 • Regionale helseforetak
 • Helseforetak

 Fag- og interesseorganisasjoner

 • KS
 • Norsk sykepleierforbund
 • Den norske legeforening
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk logopedlag
 • Delta
 • Fagforbundet

Høyskoler og universitet

 • Høyskolen i Buskerud og Vestfold
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Høgskolen i Harstad
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Narvik
 • Høgskolen i Nesna
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Høyskolen i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Nord Universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Kompetansetjenester og råd

 • Rådet for psykisk helse
 • Hjernerådet
 • Relevante kompetansesentre/kompetansetjenester
 • Senter for omsorgsforskning – alle regioner