Høringsinnspill

Høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med referansenummer 13/11253.

Vennligst benytt følgende skjema:

Høringsbrev

Høring – digitalisert utkast til Faglig råd ved utredning av risiko for vold – bruk av strukturerte kliniske verktøy / IS-2661
Helsedirektoratet sender med dette på høring digitalt utkast til Faglig råd ved utredning av risiko for vold- bruk av strukturerte kliniske verktøy. 
Faglige råd ved utredning av risiko for vold erstatter rundskrivet IS-9/2007 «Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy». 
Høringsinvitasjonen sendes til et utvalg aktører/instanser som erfaringsmessig har stor interesse av, eller på ulike vis er involvert i arbeidet med voldsrisiko; både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Alle som ønsker å delta i høringen, har anledning til det, selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjonen. 
     
Faglige råd ved utredning av risiko for vold bygger på et utkast fra ekstern arbeidsgruppe med ledelse fra Kompetansesenter for sikkerhets, - fengsels- og rettspsykiatri, hvor professor Stål Bjørkly har ledet arbeidet.
Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på det foreliggende utkastet. Vi ønsker tilbakemeldinger vedrørende det faglige innholdet, innspill om eventuelle områder som burde vært mer inngående omhandlet og innspill som omhandler generell lesbarhet og anvendelighet. 
Det presiseres at dette er et digitalt utkast, som ikke er fullstendig gjennomarbeidet med tanke på språk. Endelig korrekturlesning vil bli gjort etter at ekstern høring er gjennomført.
Høringsfristen er 15. desember 2017. 
Denne e-posten, inklusive høringsbrev og tilbakemeldingsskjema, må gjerne videresendes til andre interessenter.

Høringsutkast

Høringsinstanser

Bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte sentre

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
 • Mental helse
 • WSO - We shall overcome

Stat og kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms, - og familiedirektoratet (BUFDIR)
 • Folkehelseinstituttet
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Landets fylkesleger
 • Landets fylkesmenn
 • Landets Pasient- og brukerombud
 • Politidirektoratet
 • Rettspsykiatrisk kommisjon v/ Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk

Helseforetak og behandlingsinstitusjoner

 • Helse Midt RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF

Fag-og interesseorganisasjoner

 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Rådet for psykisk helse

Kompetansemiljø og råd

 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Nasjonal senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt kompetansetjeneste ROP
 • NKVTS

Høgskoler og universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger