Henvisning til pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3709Henvisning til pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos voksneUtredning av psykiske lidelser hos voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksne foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og det ble funnet fire relevante retningslinjer. Det vil bli lenket til relevante internasjonale retningslinjer i endelig versjon. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet.</p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Kathinka Meirik, klinikkleder/psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen,<strong> </strong>avdelingssjef/spesialsykepleier DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, spesialrådgiver psykiske helse / psykiatrisk sykepleier, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim,<strong> </strong>spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, seksjonsleder Nydalen DPS / psykiater, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland,<strong> </strong>brukerrepresentant/styreleder Mental Helse </li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune</li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital </li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset </li> <li>Wenche Øiestad, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-til-pakkeforlop-11097
Oppstart pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3710Oppstart pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos voksneUtredning av psykiske lidelser hos voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksne foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og det ble funnet fire relevante retningslinjer. Det vil bli lenket til relevante internasjonale retningslinjer i endelig versjon. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet.</p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Kathinka Meirik, klinikkleder/psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen,<strong> </strong>avdelingssjef/spesialsykepleier DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, spesialrådgiver psykiske helse / psykiatrisk sykepleier, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim,<strong> </strong>spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, seksjonsleder Nydalen DPS / psykiater, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland,<strong> </strong>brukerrepresentant/styreleder Mental Helse </li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune</li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital </li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset </li> <li>Wenche Øiestad, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=oppstart-pakkeforlop-utredning-11098
Basis utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3711Basis utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksneUtredning av psykiske lidelser hos voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksne foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og det ble funnet fire relevante retningslinjer. Det vil bli lenket til relevante internasjonale retningslinjer i endelig versjon. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet.</p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Kathinka Meirik, klinikkleder/psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen,<strong> </strong>avdelingssjef/spesialsykepleier DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, spesialrådgiver psykiske helse / psykiatrisk sykepleier, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim,<strong> </strong>spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, seksjonsleder Nydalen DPS / psykiater, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland,<strong> </strong>brukerrepresentant/styreleder Mental Helse </li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune</li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital </li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset </li> <li>Wenche Øiestad, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=basis-utredning-pakkeforlop-11099
Utvidet utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3712Utvidet utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksneUtredning av psykiske lidelser hos voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksne foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og det ble funnet fire relevante retningslinjer. Det vil bli lenket til relevante internasjonale retningslinjer i endelig versjon. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet.</p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Kathinka Meirik, klinikkleder/psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen,<strong> </strong>avdelingssjef/spesialsykepleier DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, spesialrådgiver psykiske helse / psykiatrisk sykepleier, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim,<strong> </strong>spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, seksjonsleder Nydalen DPS / psykiater, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland,<strong> </strong>brukerrepresentant/styreleder Mental Helse </li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune</li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital </li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset </li> <li>Wenche Øiestad, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=utvidet-utredning-pakkeforlop-11100
Målepunkter og forløpstider – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3713Målepunkter og forløpstider – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksneUtredning av psykiske lidelser hos voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos voksne foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, og det ble funnet fire relevante retningslinjer. Det vil bli lenket til relevante internasjonale retningslinjer i endelig versjon. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet.</p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Kathinka Meirik, klinikkleder/psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen,<strong> </strong>avdelingssjef/spesialsykepleier DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, spesialrådgiver psykiske helse / psykiatrisk sykepleier, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim,<strong> </strong>spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, seksjonsleder Nydalen DPS / psykiater, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland,<strong> </strong>brukerrepresentant/styreleder Mental Helse </li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune</li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital </li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset </li> <li>Wenche Øiestad, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=malepunkter-og-forlopstider-11287