Henvisning til pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3704Henvisning til pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos barn og ungeUtredning av psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, men det ble ikke funnet noen relevante retningslinjer. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li> <li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li> <li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li> <li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune</li> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li> <li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li> <li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li> <li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li> <li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li> <li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li> <li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li> <li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li> <li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital</li> <li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold </li> <li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li> </ul><p> Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet <br> </p>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-til-pakkeforlop-11256
Oppstart pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3705Oppstart pakkeforløp – utredning av psykiske lidelser hos barn og ungeUtredning av psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, men det ble ikke funnet noen relevante retningslinjer. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li> <li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li> <li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li> <li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune</li> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li> <li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li> <li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li> <li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li> <li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li> <li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li> <li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li> <li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li> <li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital</li> <li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold </li> <li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li> </ul><p> Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet <br> </p>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=oppstart-pakkeforlop-utredning-11257
Basis utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3706Basis utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungeUtredning av psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, men det ble ikke funnet noen relevante retningslinjer. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li> <li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li> <li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li> <li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune</li> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li> <li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li> <li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li> <li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li> <li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li> <li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li> <li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li> <li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li> <li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital</li> <li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold </li> <li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li> </ul><p> Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet <br> </p>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=basis-utredning-pakkeforlop-11258
Utvidet utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3707Utvidet utredning – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungeUtredning av psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, men det ble ikke funnet noen relevante retningslinjer. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li> <li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li> <li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li> <li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune</li> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li> <li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li> <li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li> <li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li> <li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li> <li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li> <li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li> <li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li> <li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital</li> <li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold </li> <li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li> </ul><p> Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet <br> </p>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=utvidet-utredning-pakkeforlop-11259
Målepunkter og forløpstider – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3708Målepunkter og forløpstider – pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og ungeUtredning av psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseUtredning av psykiske lidelser...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. For Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge foreligger det ingen nasjonale faglige retningslinjer. Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer av god kvalitet, men det ble ikke funnet noen relevante retningslinjer. </p><p> Pakkeforløpet bygger i hovedsak på konsensus i arbeidsgruppen, hvor både brukernes og klinikernes erfaringer ble vurdert. </p><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li> <li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li> <li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li> <li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune</li> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li> <li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li> <li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li> <li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li> <li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li> <li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li> <li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li> <li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li> <li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li> <li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital</li> <li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold </li> <li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li> </ul><p> Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet <br> </p>/horinger/utredning-av-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=malepunkter-og-forlopstider-11290