Høringsinnspill

Les høringsdokumentet (PDF)

Hensikten med høringen er å gjøre malen så bra og brukervennlig som mulig. Ivaretakelse av ernæringsmessig kvalitet ved anbud/innkjøp er det sentrale i dokumentet, men vi har på bakgrunn av innspill i utviklingsarbeidet også nevnt noen andre sentrale forhold.

Vi ønsker særlig innspill på punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i høringsutkastet om:
1.  Anbefaling/tekst er tydelig. Hvis ikke ønskes forslag til tekstendring
2.  Om det er andre forhold som bør nevnes. I så fall ønskes forslag til tekst.

Vi ønsker også å få eksempler på benyttede ernæringskriterier i anbud og verktøy/modeller benyttet. 
Høringssvar sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no. Merk med referanse 18/33878.

Høringsbrev   

Utkast: mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor

Det som tilbys og serveres på offentlige arenaer setter rammer for brukernes matvalg og innebærer et ansvar for å gi helsevennlige valgmuligheter. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en mal for bruk av ernæringskriterier i offentlig innkjøp/anbud av mat og drikke, jfr tiltak 2.9 i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021. En slik mal er etterspurt og aktuell også for innkjøpere i privat og frivillig sektor.

Vi ønsker innspill på foreliggende utkast som omfatter innkjøp til barnehager, skoler, kantiner mv i offentlig regi. Hovedmålgruppe er oppdragsgivere som har mat- og ernæringsansvar for planlegging og innkjøp av mat og drikke i "ikke-heldøgns" forpleining i offentlig sektor. Innkjøp til heldøgns forpleining (sykehus, sykehjem mv.) utarbeides senere. Difi, Mattilsynet og ulike innkjøpere og brukergrupper har vært dialogpart og rådgivere i utviklingsarbeidet. 

Flere offentlige aktører har benyttet kravene for Nøkkelhullet i vurdering av ernæringsmessig kvalitet i anbud om mat og drikke. For produktgrupper som omfattes av Nøkkelhullforskriften, og inngår i anbudet, har vi også valgt kravene for Nøkkelhullet som ernæringskriterier. Alternativt at produkter med et næringsinnhold nær nevnte kriterier kan inngå. For andre produkter og/eller måltider vekt-legges ernæringsmessig kvalitet, spesielt innhold av mettet fett, salt, sukker og fiber når det er relevant.

Dokumentet er ikke komplett med hensyn til offentlige anskaffelser, men en mal for hvordan ivareta ernæringshensyn i innkjøp av/anbud på mat og drikke i det offentlige.

Det skal foretas en siste juridisk kvalitetssikring og språkvask etter høringen. Sluttdokumentet skal ligge på helsedirektoratet.no med henvisning fra anskaffelser.no.

Høringsinstanser

 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF
 • Landslaget for mat- og helse i skolen
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Kostforum
 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Nasjonalt råd for ernæring
 • Saltpartnerskapet – deltakere
 • Intensjonsavtalen – deltakere
 • Mattilsynet
 • Opplysningskontoret for brød og korn
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Eksportutvalget for fisk
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Fag- og interesseorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner på mat- og helseområdet

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.