Henvisning og start – tvangslidelse (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3806Henvisning og start – tvangslidelse (pakkeforløp)Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseTvangslidelse (OCD) hos barn,...<h2> Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling for tvangslidelse (OCD) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Det er to behandlingstilnærminger som har god forskningsevidens for å behandle tvangslidelse (OCD), noe som er vist i flere nyere forskningspublikasjoner av god kvalitet. Dette pakkeforløpet bygger blant annet på denne forskningen.</p><p>På områder der det ikke finnes god forskning, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Bjarne Hansen, psykologspesialist, Helse Bergen </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li> Anne Grethe Svennevik, psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune</li> <li>Arne Strand, brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke</li> <li>Aud Mork Bredesen, brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Statped.</li> <li>Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital</li> <li>Gerd Kvale, psykologspesialist/professor, Helse Bergen</li> <li>Gunvor Launes, psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Ingrid Eriksen, klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li> <li>Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo</li> <li>Ole Anders Bakk, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF</li> <li>Per Kaupang, psykiatrisk sykepleier, Sola kommune</li> <li>Stian Solem, psykologspesialist/Ph.D., NTNU</li> </ul>/horinger/tvangslidelse-ocd-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11448
Kartlegging og utredning – tvangslidelse (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3807Kartlegging og utredning – tvangslidelse (pakkeforløp)Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseTvangslidelse (OCD) hos barn,...<h2> Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling for tvangslidelse (OCD) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Det er to behandlingstilnærminger som har god forskningsevidens for å behandle tvangslidelse (OCD), noe som er vist i flere nyere forskningspublikasjoner av god kvalitet. Dette pakkeforløpet bygger blant annet på denne forskningen.</p><p>På områder der det ikke finnes god forskning, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Bjarne Hansen, psykologspesialist, Helse Bergen </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li> Anne Grethe Svennevik, psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune</li> <li>Arne Strand, brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke</li> <li>Aud Mork Bredesen, brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Statped.</li> <li>Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital</li> <li>Gerd Kvale, psykologspesialist/professor, Helse Bergen</li> <li>Gunvor Launes, psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Ingrid Eriksen, klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li> <li>Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo</li> <li>Ole Anders Bakk, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF</li> <li>Per Kaupang, psykiatrisk sykepleier, Sola kommune</li> <li>Stian Solem, psykologspesialist/Ph.D., NTNU</li> </ul>/horinger/tvangslidelse-ocd-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11449
Behandling og oppfølging – tvangslidelse (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3808Behandling og oppfølging – tvangslidelse (pakkeforløp)Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseTvangslidelse (OCD) hos barn,...<h2> Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling for tvangslidelse (OCD) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Det er to behandlingstilnærminger som har god forskningsevidens for å behandle tvangslidelse (OCD), noe som er vist i flere nyere forskningspublikasjoner av god kvalitet. Dette pakkeforløpet bygger blant annet på denne forskningen.</p><p>På områder der det ikke finnes god forskning, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Bjarne Hansen, psykologspesialist, Helse Bergen </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li> Anne Grethe Svennevik, psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune</li> <li>Arne Strand, brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke</li> <li>Aud Mork Bredesen, brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Statped.</li> <li>Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital</li> <li>Gerd Kvale, psykologspesialist/professor, Helse Bergen</li> <li>Gunvor Launes, psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Ingrid Eriksen, klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li> <li>Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo</li> <li>Ole Anders Bakk, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF</li> <li>Per Kaupang, psykiatrisk sykepleier, Sola kommune</li> <li>Stian Solem, psykologspesialist/Ph.D., NTNU</li> </ul>/horinger/tvangslidelse-ocd-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11450
Avslutning og videre oppfølging – tvangslidelse (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3809Avslutning og videre oppfølging – tvangslidelse (pakkeforløp)Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseTvangslidelse (OCD) hos barn,...<h2> Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling for tvangslidelse (OCD) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Det er to behandlingstilnærminger som har god forskningsevidens for å behandle tvangslidelse (OCD), noe som er vist i flere nyere forskningspublikasjoner av god kvalitet. Dette pakkeforløpet bygger blant annet på denne forskningen.</p><p>På områder der det ikke finnes god forskning, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Bjarne Hansen, psykologspesialist, Helse Bergen </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li> Anne Grethe Svennevik, psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune</li> <li>Arne Strand, brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke</li> <li>Aud Mork Bredesen, brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Statped.</li> <li>Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital</li> <li>Gerd Kvale, psykologspesialist/professor, Helse Bergen</li> <li>Gunvor Launes, psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Ingrid Eriksen, klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li> <li>Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo</li> <li>Ole Anders Bakk, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF</li> <li>Per Kaupang, psykiatrisk sykepleier, Sola kommune</li> <li>Stian Solem, psykologspesialist/Ph.D., NTNU</li> </ul>/horinger/tvangslidelse-ocd-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11451
Forløpstider og registrering av koder – tvangslidelse (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3810Forløpstider og registrering av koder – tvangslidelse (pakkeforløp)Tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseTvangslidelse (OCD) hos barn,...<h2> Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling for tvangslidelse (OCD) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Det er to behandlingstilnærminger som har god forskningsevidens for å behandle tvangslidelse (OCD), noe som er vist i flere nyere forskningspublikasjoner av god kvalitet. Dette pakkeforløpet bygger blant annet på denne forskningen.</p><p>På områder der det ikke finnes god forskning, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Bjarne Hansen, psykologspesialist, Helse Bergen </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li> Anne Grethe Svennevik, psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune</li> <li>Arne Strand, brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke</li> <li>Aud Mork Bredesen, brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Statped.</li> <li>Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital</li> <li>Gerd Kvale, psykologspesialist/professor, Helse Bergen</li> <li>Gunvor Launes, psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Ingrid Eriksen, klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li> <li>Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo</li> <li>Ole Anders Bakk, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF</li> <li>Per Kaupang, psykiatrisk sykepleier, Sola kommune</li> <li>Stian Solem, psykologspesialist/Ph.D., NTNU</li> </ul>/horinger/tvangslidelse-ocd-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-og-registrering-av-11452