Henvisning til pakkeforløp – TSBhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3697Henvisning til pakkeforløp – TSBTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-til-pakkeforlop-11167
Oppstart pakkeforløp – TSBhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3698Oppstart pakkeforløp – TSBTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=oppstart-pakkeforlop-tsb-11261
Avrusning – TSB pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3699Avrusning – TSB pakkeforløpTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avrusning-tsb-pakkeforlop-11267
Kartlegging/utredning – TSB pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3700Kartlegging/utredning – TSB pakkeforløpTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-utredning-tsb-11168
Behandling og oppfølging – TSB pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3701Behandling og oppfølging – TSB pakkeforløpTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11264
Samarbeid underveis og ved avslutning av TSB pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3702Samarbeid underveis og ved avslutning av TSB pakkeforløpTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=samarbeid-underveis-og-ved-11268
Målepunkter og forløpstider – TSB pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3703Målepunkter og forløpstider – TSB pakkeforløpTSB – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseTSB – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pasienter som henvises til TSB skal tilbys TSB pakkeforløp. Unntak gjøres for pasienter som inkluderes i andre pakkeforløp. Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan. <br> </p><h2> Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kunnskapsbasert. Det innebærer at forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn. </p><p> En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø har utarbeidet et utkast til pakkeforløpet, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en pårørenderepresentant. </p><p> I arbeidet har det vært jobbet systematisk med å innhente kunnskap om hva som er viktig for brukerne og pårørende. Arbeidet har blant annet brukt eksisterende kunnskap fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser, samt andre relevante nasjonale rapporter som omhandler brukermedvirkning på system- og individnivå. </p><p> Alle pakkeforløpene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes. TSB pakkeforløp bygger på konsensus i arbeidsgruppen samt fire nasjonale faglige retningslinjer og tre veiledere: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a> </li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a> </li> </ul><p> Det har vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. </p><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Brittelise Bakstad, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> <li> Gabrielle Welle-Strand, lege PhD, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen </li> <li> Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune </li> <li> Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li> <li> Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, medlem av Norsk forening for allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li> <li> Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo </li> <li> Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li> <li> Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet </li> <li> Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) </li> <li> Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li> <li> Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo </li> <li> Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF </li> <li> Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li> <li> Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li> </ul>/horinger/tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=malepunkter-og-forlopstider-11269