Høringsinnspill

Se høringsutkastet (PDF)

Høringssvar merkes med saksnummer 16/11846, og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring av forslag til Strategi for rasjonell bruk av
bildediagnostikk. Strategien er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet og skal støtte opp om tiltak som bidrar til mer rasjonell bruk av bildediagnostikk. 

Bakgrunn for oppdraget

Rask utvikling innen bildediagnostikk har bidratt til mer presis diagnostisering og dermed bedre og mer målrettet behandling for ulike sykdomsgrupper. Det har vært en betydelig økning i bildediagnostikk. Store investeringer i bildediagnostikk er gjort i RHF-ene de siste årene. Det rapporteres imidlertid om lengre ventetider og press på tjenesten.
Forslaget til strategi tar utgangspunkt i følgende overordnede effektmål:
 • Redusert antall dobbeltundersøkelser
 • Redusert overdiagnostikk
 • Redusert regional variasjon i bruk av bildediagnostikk

Mulige tiltak

Det er avdekket en del hindringer for å kunne nå målene gitt dagens løsninger. Det er blitt
foreslått en rekke tiltak for å både omgå hindringene og å nå målene som er satt.
Helsedirektoratet har fokusert på følgende sentrale tiltak for å nå målene om mer rasjonell
bruk av bildediagnostikk:
1) Kommunikasjon med henviser
2) Felles bildelagre og arkivsystemer
3) Interaktiv henvisning med beslutningsstøtte
4) Kvalitetssikre anbefalinger angående bildediagnostikk ved utarbeiding av nasjonale
faglige retningslinjer
Helsedirektoratet ønsker innspill til strategien med spesielt fokus på de foreslåtte tiltakene.
Det bes om at RHF-ene videresender høringsbrev med vedlegg til alle underliggende
helseforetak, og at disse videreformidler til aktuelle avdelinger. Vi ber om at Legeforeningen videreformidler høringsbrev og vedlegg til aktuelle tilknyttede fagmedisinske foreninger.

Høringsinstanser​

 • Datatilsynet
 • Den norske legeforening
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO
 • Regionale helseforetak
 • Helfo
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • NITO - Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
 • Norges forskningsråd
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norwegian clinical research
  infrastructure network
  (NorCRIN)
 • Statens legemiddelverk
 • Teknologirådet
 • KS
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Abelia
 • InnoMed
 • Kreftregisteret
 • NHO
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Tekna
 • Norsk radiografforbund