Henvisning og start – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3801Henvisning og start – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseSpiseforstyrrelser hos barn og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. Det har også vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Pakkeforløpet bygger i hovedsak på Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.<br>Innen spiseforstyrrelser finnes det også et Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), hvor det anbefales å benytte relevante, validerte instrumenter i pasientforløpet. Dette pakkeforløpet bygger derfor i tillegg på anbefalinger fra NORSPIS.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.<br>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:<br></p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser">Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Helsedirektoratet 2017</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a> </li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li><li><a href="https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre/norsk-kvalitetsregister-for-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis">Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) (nordlandssykehuset.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Inger Halvorsen, overlege/barne- og ungdomspsykiater, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kari Aanjesen Dahle, cand.scient/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anette Wingerei Stulen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (inn for Silje Olsen april 2017)</li><li>Beate Østgaard, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger </li><li>Dordi Øiamo Frigård, konstituert fagleder/psykiatrisk sykepleier og helsesøster, Trondheim kommune</li><li>Jan Rosenvinge, professor/dr.psychol., psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det Helseviteskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet & Universitetssykehuset Nord-Norge. </li><li>Jan-Steinar Urdshals, seksjonsleder/psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen</li><li>Jeanette Skjønhaug, familieterapeut/spesialsykepleier, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</li><li>Kari Skulstad Gårdvik, seksjonssjef/barne- og ungdomspsykiater, BUP Lian, St. Olavs Hospital</li><li>Laila Holgersen Skotte, overlege/pediater, sosialpediatrisk avd., Oslo universitetssykehus</li><li>Lill Ann Welhaven Holm, brukerrepresentant, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) </li><li>Marianne Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/fastlege, (inn for Rebecka Jensen fra mars 2017)</li><li>Randi Bergh Høier, spesialsykepleier/miljøterapeut, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø, Universitetets sykehuset i Nord-Norge</li><li>Rebecka Jensen, spesialist i allmennmedisin/fastlege (fram til mars 2017)</li><li>Silje Olsen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (fram til april 2017)</li><li>Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus/ tidl. BUPA Vestfold</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster m/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse</li></ul>/horinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11424
Kartlegging og utredning – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3802Kartlegging og utredning – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseSpiseforstyrrelser hos barn og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. Det har også vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Pakkeforløpet bygger i hovedsak på Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.<br>Innen spiseforstyrrelser finnes det også et Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), hvor det anbefales å benytte relevante, validerte instrumenter i pasientforløpet. Dette pakkeforløpet bygger derfor i tillegg på anbefalinger fra NORSPIS.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.<br>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:<br></p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser">Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Helsedirektoratet 2017</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a> </li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li><li><a href="https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre/norsk-kvalitetsregister-for-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis">Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) (nordlandssykehuset.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Inger Halvorsen, overlege/barne- og ungdomspsykiater, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kari Aanjesen Dahle, cand.scient/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anette Wingerei Stulen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (inn for Silje Olsen april 2017)</li><li>Beate Østgaard, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger </li><li>Dordi Øiamo Frigård, konstituert fagleder/psykiatrisk sykepleier og helsesøster, Trondheim kommune</li><li>Jan Rosenvinge, professor/dr.psychol., psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det Helseviteskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet & Universitetssykehuset Nord-Norge. </li><li>Jan-Steinar Urdshals, seksjonsleder/psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen</li><li>Jeanette Skjønhaug, familieterapeut/spesialsykepleier, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</li><li>Kari Skulstad Gårdvik, seksjonssjef/barne- og ungdomspsykiater, BUP Lian, St. Olavs Hospital</li><li>Laila Holgersen Skotte, overlege/pediater, sosialpediatrisk avd., Oslo universitetssykehus</li><li>Lill Ann Welhaven Holm, brukerrepresentant, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) </li><li>Marianne Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/fastlege, (inn for Rebecka Jensen fra mars 2017)</li><li>Randi Bergh Høier, spesialsykepleier/miljøterapeut, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø, Universitetets sykehuset i Nord-Norge</li><li>Rebecka Jensen, spesialist i allmennmedisin/fastlege (fram til mars 2017)</li><li>Silje Olsen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (fram til april 2017)</li><li>Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus/ tidl. BUPA Vestfold</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster m/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse</li></ul>/horinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11426
Behandling og oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3803Behandling og oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseSpiseforstyrrelser hos barn og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. Det har også vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Pakkeforløpet bygger i hovedsak på Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.<br>Innen spiseforstyrrelser finnes det også et Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), hvor det anbefales å benytte relevante, validerte instrumenter i pasientforløpet. Dette pakkeforløpet bygger derfor i tillegg på anbefalinger fra NORSPIS.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.<br>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:<br></p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser">Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Helsedirektoratet 2017</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a> </li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li><li><a href="https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre/norsk-kvalitetsregister-for-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis">Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) (nordlandssykehuset.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Inger Halvorsen, overlege/barne- og ungdomspsykiater, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kari Aanjesen Dahle, cand.scient/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anette Wingerei Stulen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (inn for Silje Olsen april 2017)</li><li>Beate Østgaard, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger </li><li>Dordi Øiamo Frigård, konstituert fagleder/psykiatrisk sykepleier og helsesøster, Trondheim kommune</li><li>Jan Rosenvinge, professor/dr.psychol., psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det Helseviteskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet & Universitetssykehuset Nord-Norge. </li><li>Jan-Steinar Urdshals, seksjonsleder/psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen</li><li>Jeanette Skjønhaug, familieterapeut/spesialsykepleier, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</li><li>Kari Skulstad Gårdvik, seksjonssjef/barne- og ungdomspsykiater, BUP Lian, St. Olavs Hospital</li><li>Laila Holgersen Skotte, overlege/pediater, sosialpediatrisk avd., Oslo universitetssykehus</li><li>Lill Ann Welhaven Holm, brukerrepresentant, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) </li><li>Marianne Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/fastlege, (inn for Rebecka Jensen fra mars 2017)</li><li>Randi Bergh Høier, spesialsykepleier/miljøterapeut, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø, Universitetets sykehuset i Nord-Norge</li><li>Rebecka Jensen, spesialist i allmennmedisin/fastlege (fram til mars 2017)</li><li>Silje Olsen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (fram til april 2017)</li><li>Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus/ tidl. BUPA Vestfold</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster m/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse</li></ul>/horinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11427
Avslutning og videre oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3804Avslutning og videre oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseSpiseforstyrrelser hos barn og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. Det har også vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Pakkeforløpet bygger i hovedsak på Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.<br>Innen spiseforstyrrelser finnes det også et Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), hvor det anbefales å benytte relevante, validerte instrumenter i pasientforløpet. Dette pakkeforløpet bygger derfor i tillegg på anbefalinger fra NORSPIS.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.<br>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:<br></p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser">Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Helsedirektoratet 2017</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a> </li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li><li><a href="https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre/norsk-kvalitetsregister-for-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis">Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) (nordlandssykehuset.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Inger Halvorsen, overlege/barne- og ungdomspsykiater, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kari Aanjesen Dahle, cand.scient/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anette Wingerei Stulen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (inn for Silje Olsen april 2017)</li><li>Beate Østgaard, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger </li><li>Dordi Øiamo Frigård, konstituert fagleder/psykiatrisk sykepleier og helsesøster, Trondheim kommune</li><li>Jan Rosenvinge, professor/dr.psychol., psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det Helseviteskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet & Universitetssykehuset Nord-Norge. </li><li>Jan-Steinar Urdshals, seksjonsleder/psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen</li><li>Jeanette Skjønhaug, familieterapeut/spesialsykepleier, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</li><li>Kari Skulstad Gårdvik, seksjonssjef/barne- og ungdomspsykiater, BUP Lian, St. Olavs Hospital</li><li>Laila Holgersen Skotte, overlege/pediater, sosialpediatrisk avd., Oslo universitetssykehus</li><li>Lill Ann Welhaven Holm, brukerrepresentant, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) </li><li>Marianne Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/fastlege, (inn for Rebecka Jensen fra mars 2017)</li><li>Randi Bergh Høier, spesialsykepleier/miljøterapeut, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø, Universitetets sykehuset i Nord-Norge</li><li>Rebecka Jensen, spesialist i allmennmedisin/fastlege (fram til mars 2017)</li><li>Silje Olsen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (fram til april 2017)</li><li>Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus/ tidl. BUPA Vestfold</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster m/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse</li></ul>/horinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11428
Forløpstider og registrering av koder – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3805Forløpstider og registrering av koder – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseSpiseforstyrrelser hos barn og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag </h2><p> Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. Det har også vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Pakkeforløpet bygger i hovedsak på Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.<br>Innen spiseforstyrrelser finnes det også et Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), hvor det anbefales å benytte relevante, validerte instrumenter i pasientforløpet. Dette pakkeforløpet bygger derfor i tillegg på anbefalinger fra NORSPIS.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.<br>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:<br></p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser">Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Helsedirektoratet 2017</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a> </li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li><li><a href="https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre/norsk-kvalitetsregister-for-behandling-av-spiseforstyrrelser-norspis">Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) (nordlandssykehuset.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Inger Halvorsen, overlege/barne- og ungdomspsykiater, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:<br> </strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kari Aanjesen Dahle, cand.scient/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong>Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Anette Wingerei Stulen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (inn for Silje Olsen april 2017)</li><li>Beate Østgaard, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger </li><li>Dordi Øiamo Frigård, konstituert fagleder/psykiatrisk sykepleier og helsesøster, Trondheim kommune</li><li>Jan Rosenvinge, professor/dr.psychol., psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det Helseviteskapelige fakultet, UiT – Norges Arktiske Universitet & Universitetssykehuset Nord-Norge. </li><li>Jan-Steinar Urdshals, seksjonsleder/psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen</li><li>Jeanette Skjønhaug, familieterapeut/spesialsykepleier, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus</li><li>Kari Skulstad Gårdvik, seksjonssjef/barne- og ungdomspsykiater, BUP Lian, St. Olavs Hospital</li><li>Laila Holgersen Skotte, overlege/pediater, sosialpediatrisk avd., Oslo universitetssykehus</li><li>Lill Ann Welhaven Holm, brukerrepresentant, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) </li><li>Marianne Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/fastlege, (inn for Rebecka Jensen fra mars 2017)</li><li>Randi Bergh Høier, spesialsykepleier/miljøterapeut, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø, Universitetets sykehuset i Nord-Norge</li><li>Rebecka Jensen, spesialist i allmennmedisin/fastlege (fram til mars 2017)</li><li>Silje Olsen, brukerrepresentant, Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo) (fram til april 2017)</li><li>Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus/ tidl. BUPA Vestfold</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster m/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse</li></ul>/horinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-og-registrering-av-11432