Høringsutkast

Les høringsutkastet: Prioritering på klinisk nivå (PDF).

Høringsinnspill

Alle som ønsker å komme med innspill har anledning til det. Høringssvar merkes med saksnummer 18/29632-1, og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring og ber om innspill på utkast til sluttrapport for prosjektet "Prioritering på klinisk nivå". Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet som et ledd i oppfølging av prioriteringsmeldingen . I dette prosjektet har vi, ved å gjennomføre strukturerte gruppesamtaler, fått innsikt i klinikeres erfaringer med prioritering. Innspillene er vurdert og lagt til grunn for forslag som kan støtte deres systematiske arbeid med prioritering.

Rapporten er laget i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Klinikere og ledere på ulike nivåer har bidratt i ulike prosjektgrupper, og ikke minst i gruppesamtalene ute i sykehusene. I tillegg har representanter fra allmennmedisin og pasient- og bruker-organisasjoner vært involvert. Vi takker alle som har bidratt i prosjektet.

Strategien skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet medio november.

Høringssvar

Akershus universitetssykehus (PDF)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (PDF)

Helse Vest RHF (PDF)

Legeforeningen (PDF)

Universitetet i Bergen (PDF)