Høringsinnspill

 Vennligst send høringsuttalelsene til postmottak@helsedir.no, merket med referanse "16/9162 Ny legespesialitet - Akutt- og mottaksmedisin (AMM)"

Høringsbrev

Helsedirektoratet har sendt et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, akutt- og mottaksmedisin (AMM), på høring .

Det har i lengre tid vært påpekt utfordringene i akuttmottakene; at pasientene blir liggende for lenge uten legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på andre avdelinger, manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på diagnostisk kompetanse i front. Det kan føre til at blir sendt til feil spesialisert enhet. En av årsakene til dette har vært mangel på medisinskfaglig ledelse og god organisering av akuttmottaket.      

Den nye spesialiteten er ment å bidra til

  • at pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt om mulig ferdigbehandles i akuttmottakene
  • at akuttmottakene får tilpasset kompetanse, både faglig, ledelsesmessig og organisatorisk
  • at akuttmottak blir en faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger

Les hele høringsbrevet (pdf)

Høringsutkast (vedlegg)