​Høringsinnspill

Høringssvarene merket med saksnummer 13/6573, sendes til postmottak@helsedir.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: bente.bryhn@helsedir.no

Høringsbrev 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer sendes med dette på høring. Dette er et nytt handlingsprogram og ikke tidligere publisert.

Vi ber om at mottakerne distribuerer høringsbrev og utkast til handlingsprogram til alle aktuelle underliggende og tilknyttede institusjoner og organisasjoner.

Vi ber om at RHF-ene videresender høringsbrev og utkast til handlingsprogram til alle underliggende helseforetak, og at disse igjen videreformidler til alle aktuelle divisjoner og avdelinger.  

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer (PDF) 

Høringsinstanser

  • Kreftforeningen
  • Helse Nord RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Sør-Øst RHF
  • Helse Vest RHF
  • Den norske legeforening
  • Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG)