Høringsinnspill

Vennligst send innspill på tilbakemeldingsskjema (DOC) til elin.ostli@helsedir.no med referanse 14/6963 innen 20. februar 2019.

Vi ber om innspill og kommentarer til de foreslåtte anbefalingene samt praktisk gjennomføring og begrunnelse for anbefalingene.

Høringsbrev

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn. Anbefalingene vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og må ses i sammenheng med denne.

Sosial- og helsedirektoratet utga i 2006 Nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-1235). Etter en sondering med sentrale aktører på fagområdene syn, hørsel og språk slo Helsedirektoratet i 2014 fast at alle delene (syn, hørsel og språk) skulle revideres.

I juli 2018 ble et utkast til anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn i helsestasjonene og hos fastleger sendt på intern høring i Helsedirektoratet. Anbefalingene skal integreres med anbefalingene som tidligere er utarbeidet for basisprogrammet for helsestasjonene. Dokumentet som nå sendes på høring består av to anbefalinger med informasjon om praktisk gjennomføring og begrunnelse for tiltakene på de ulike faste konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet frem til 4-årskonsultasjonen. På 4-årskonsultasjonen anbefales det fortsatt å gjennomføre lekeaudiometri, og tilrådet gjennomføring av denne er beskrevet i egen anbefaling.

Materialet som nå sendes på høring gir grunnlag for screening. Ved mistanke om nedsatt hørsel hos et barn henvises det til undersøkelse av hørsel i spesialisthelsetjenesten ved høresentral eller hos avtalespesialist.

Materialet er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe der gruppeleder er øre-nese-halsspesialist. Helsesøster og helsestasjonslege har også inngått i gruppen sammen med audiograf, audiopedagog, audiofysiker og nevropsykolog.

Arbeidet med revisjon er forankret i avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Høringsutkast

Høringsutkast: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0–5 år (PDF)

Høringsinstanser 

Hørselshemmedes landsforbund

Norges døveforbund

Den norske legeforening

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Norsk barnelegeforening

Allmennlegeforeningen

Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforening

Norsk audiopedagogisk forening

Norsk audiografforbund

Landets fylkesmenn

Landets kommuner