Høringsinnspill

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 36 høringsinnspill.

Høringsinnspill - Strategi for persontilpasset medisin (komprimert mappe)

​Høringsbrev​

Strategien skal støtte helsetjenesten i utvikling og implementering av persontilpasset medisin. Rapporten fra den nasjonale utredningen som ble utarbeidet av de regionale helseforetakene ligger til grunn for strategien. Det er videre tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk. Det følger ingen økonomisk satsing med strategien. Både pasient- og brukerorganisasjoner, helsetjenesten og industri har vært involvert i arbeidet med å utarbeide strategien. Medlemmene i referansegruppen har gitt tilbakemelding om at strategien burde vært mer ambisiøs.

I Norge i dag er persontilpasset medisin allerede tatt i klinisk bruk på enkelte områder, hovedsakelig innen spesialisthelsetjenesten. Det er imidlertid lokale og regionale forskjeller i kompetanse og teknologiløsninger, noe som medfører ulikheter i tilbudet til pasientene. Feltet blir i stor grad drevet av forskning og teknologiutvikling. Dette gir både muligheter og utfordringer for helsetjenesten.

Overordnet målsetning for strategien er nasjonal samordnet utvikling og implementering i helsetjenesten. Strategien peker på områdene kompetanse og informasjon, normering, helseregistre, IKT og forskning og innovasjon. Innen hvert område gis det anbefalinger for å videreutvikle feltet.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (PDF)

Høringsinstanser

 • Apotekerforeningen
 • Bioteknologirådet
 • Datatilsynet
 • De nasjonale forskningsetiske komiteer
 • Den norske legeforening
 • Direktoratet for e-helse
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • NITO - Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norwegian clinical research infrastructure network (NorCRIN)
 • Statens Legemiddelverk
 • Teknologirådet
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Medtek Norge
 • Norges farmaceutiske forening
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Universitetets- og høgskolerådet (UHR)
 • Abelia
 • DNV GL Group
 • InnoMed
 • Innovasjon Norge
 • Kreftregisteret
 • Lab Norge
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
 • Oslo Medtech
 • SINTEF
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Biobank Norge
 • Nasjonal kreftsatsing
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk selskap for humangenetikk
 • Norwegian cancer genomics consortium
 • Oslo Cancer Cluster
 • Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening
 • The National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (NCS-PM)