​Høringsinnspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Det ønskes også tilbakemelding på om anbefalingen er:

 • tydelig
 • om det er mangler
 • om den kan mistolkes
 • om praktisk del er hensiktsmessig

Vi ber om at dere utdyper og kommer med konkrete forslag til tydeliggjøring dersom dere ser at det er behov for det. Andre kommentarer kan fylles inn under «generelle kommentarer».

Det bes om at dere benytter mal for eksterne høringsinnspill (DOC).

Send innen 5. oktober 2018 til postmottak@helsedir.no med vår referanse 18/17312 – Innspill til ekstern høring – anbefaling for måling av hodeomkrets 0-2 år.

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender på høring forslag til anbefaling for måling av hodeomkrets i helsestasjonen. Anbefalingen ferdigstilles tidligere enn de resterende anbefalingene for måling av vekt og høyde da mange friske barn med stor hodeomkrets i dag sendes til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Anbefalingen for måling av hodeomkrets er i dag en del av Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Etter ferdigstillelse vil anbefalingen inngå i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Anbefalingen har vært på intern høring, og høringsinnspill er gjennomgått og innarbeidet i utkastet.

Høringsutkast: Anbefaling for måling av hodeomkrets

Les høringsutkast: Anbefaling for måling av hodeomkrets (PDF)

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner (spesielt ønskelig med innspill fra helsestasjonstjenesten 0-5 år)
 • Statens helsetilsyn
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)

Fagforeninger

 • Den norske legeforening
 • Den norske jordmorforening
 • Jordmorforbundet, NSF
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF)
 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Utdanningsforbundet

Organisasjoner og ombud

 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget i barnehager (FUB)
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU)
 • Likestillingsombudet
 • Primærmedisinsk verksted (PMV)
 • Rådet for psykisk helse
 • Voksne for barn

Kompetansesentre og utdanninger

 • Hemil-senteret, UIB
 • NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)
 • Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP sør/ øst)
 • Sametinget
 • Senter for helsefremmende forskning, NTNU
 • Senter for samisk helseforskning

Utdanninger

Helsesøsterutdanning

 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – Storbyuniversitet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Fysioterapiutdanning

 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – Storbyuniversitet
 • UiT Norges arktiske universitet

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.