Utkastet til retningslinje er ikke tilgjengelig mens vi bearbeider høringsinnspillene.

Høringsbrev

Det er behov for en faglig normering knyttet til både tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, og en revisjon av de eksisterende retningslinjene; Alvorlige spiseforstyrrelser - retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten​, Statens helsetilsyn 2000.

Denne nasjonale faglige retningslinjen som nå sendes på høring, vil erstatte den eksisterende retningslinjen fra 2000.

Retningslinjen tar for seg både tidlig oppdagelse, utredning, samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og mellom ulike enheter innen spesialisthelsetjenesten, samt behandling for alle diagnosegrupper innen spiseforstyrrelser.

Retningslinjen består av i hovedsak sterke eller svake anbefalinger som er faglig normerende. På noen få emner er det kapitler som bare omtaler ett tema, og som ikke har status som sterk eller svak anbefaling.

De problemstillingene og temaene som omtales er valgt ut etter en prosess med en oppnevnt arbeidsgruppe.

Det er benyttet retningslinjemetodikk slik som beskrevet i Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (Helsedirektoratet 2012) for alle anbefalingene i retningslinjen.

Vi ber om en vurdering av om anbefalingene er tydelige og vil være til nytte i den kliniske hverdagen, samt andre generelle tilbakemeldinger.

Strukturen i retningslinjen er fastlagt etter en elektronisk mal, og ikke mulig å endre i særlig grad. I den publiserte løsningen vil det være lettere å søke på alle anbefalinger som gjelder en diagnose, en aldersgruppe eller lignende. Dette er dessverre ikke mulig i høringsutgaven.

Høringsinstanser

 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Den norske legeforening
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo
 • Mental helse Norge
 • Mental helse ungdom
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF)
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Organisasjonen voksne for barn
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • RBUP Øst og Sør - Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse
 • RKBU Vest - Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse
 • RKBU Nord - Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse
 • RKBU Midt-Norge - Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk

 

skriv ut del på facebook del på twitter