Høringsinnspill

Høringsbrev

Vi ser behov for en nasjonal faglig retningslinje for håndtering av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) - CBRNE. Det finnes lite samlet dokumentasjon innen dette feltet. Vi oppfatter at det er stor usikkerhet i helsetjenesten om hvordan pasienter med ulike CBRNE-skader skal behandles og om hva som er riktige beskyttelsestiltak for helsepersonell. Retningslinjene skal hjelpe helsepersonell og annet innsatspersonell med å foreta riktige valg som redder liv og begrenser skade, f.eks. ved hendelser som terroranslag, tunnelbranner, utbrudd av nye typer høyrisikosmittesykdom, samt kjemiske og radiologiske industriuhell og ulykker under transport av farlig gods.

Retningslinjen inneholder anbefalinger knyttet til både medisinsk behandling, beskyttelsestiltak og organisering og samhandling på skadested. Deler av teksten har mer preg av veiledning, både til helsepersonell og til samhandlende nødetater. Dette fordi det mangler autoritativ informasjon om temaene i andre kilder, eller fordi slik informasjon er vanskelig å finne, samtidig som vi vurderer at temaene som omtales er viktige for god og sikker håndtering av hendelser. Eksempelvis er krav til beskyttelsesutstyr tatt med, likeledes samlet informasjon om varslingspunkter og aktuelle ressurser i helsetjenesten og øvrige nødetater.

Nye begreper som brukes i utkast til «veileder for helsetjenestens organisering på skadested» er benyttet, selv om denne veilederen ikke er ferdigstilt. Før CBRNE-retningslinjen blir publisert vil vi sikre at den fullt samsvarer med begrepsbruken i den ferdige skadestedsveilederen.

Retningslinjeutkastet er utviklet av en arbeidsgruppe forankret i Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved Oslo universitetssykehus HF, i samarbeid med Helsedirektoratet og relevante fagmiljøer. Vi tar sikte på at den endelige retningslinjen også publiseres i digitalt format og ikke kun som pdf, jf. Helsedirektoratets øvrige nyere publikasjoner.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade (PDF)

Høringsinstanser

Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet,
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet
Regionale helseforetak
Landets fylkesmenn
KS
Oslo kommune
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Folkehelseinstituttet
Forsvaret
Helsetilsynet
Kystverket
Legemiddelverket
Mattilsynet
Politidirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Strålevernet
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Hovedredningssentralene
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Universitetet i Bergen
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Norges brannskole
Norsk Luftambulanse AS
Politihøgskolen
Redningsselskapet
NHO Transport
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Ambulanseforbundet
Branntjenestens yrkesorganisasjon
Fagforbundet
Legeforeningen
Norsk brannbefals landsforbund
Norsk sykepleierforbund
Politiets fellesforbund

skriv ut del på facebook del på twitter