Høringsinnspill

Vennligst bruk Tilbakemeldingsskjema for høringsutkast (DOC), merk med saksnummer 19/6246 og send til postmottak@helsedir.no.

Høringsutkast

Les høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Høringsbrev

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011).

Bakgrunn

De siste årene har det vært offentlig debatt om prevensjon til kvinner i LAR i fertil alder og om bruk av substitusjonslegemidler under svangerskapet. Helsedirektoratet arrangerte i 2017 en konsensuskonferanse for å belyse spørsmålene som har preget den offentlige debatten. Et uavhengig panel, "Konsensuspanelet", bestående av brukere, forskere og fagpersoner med ulik fagbakgrunn, utarbeidet i etterkant av konferansen rapporten "Uttalelser fra Konsensuspanelet, 2017". Helsedirektoratet har i etterkant av konsensusutvalgets uttalelser iverksatt revisjon av utvalgte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder, 2011.

I høringsutkastet gis anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

Overordnet mål for med retningslinjen er:

  • å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon
  • å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende

Det vil utarbeides standardisert kunnskapsbasert, skriftlig informasjon etter at anbefalingene er ferdigstilte.

I revisjonsarbeidet er konsensuspanelets vurderinger, inkludert en forsterket vektlegging av "føre var"-prinsippet lagt til grunn, sammen med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Anbefalingene er gitt innenfor gjeldende regelverk på området. Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (2012), legger rammeverket for arbeidet.

Det er viktig for Helsedirektoratet at anbefalingene bidrar til god oppfølging og respekt for gravide i LAR og deres barn.

Høringsinstanser

Høringen er åpen for alle.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte sentre

ACTIS

ADHD Norge

A-larm

ANANKE

Angstringen

Anonyme alkoholikere (AA)

Anonyme narkomane (NA)

AURORA

Autismeforening

BAR - Barn av rusmisbrukere

Bikuben

Bipolarforeningen

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken

Foreningen for human narkotikapolitikk

Frelsesarmeen

Hvite Ørn

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for Barnevernsbarna

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Marborg

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

NKS Veiledningssenter for pårørende

NKS veiledningssenteret, Midt-Norge

NKS veiledningssenteret, Nord-Norge

NKS veiledningssenteret, Sør-Norge

NKS veiledningssenteret, Vest-Norge

NKS veiledningssenteret, Øst-Norge

Norsk Tourette Forening

Offer til Kriger

PRO-LAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret i Fredrikstad

Pårørendesenteret i Larvik

Pårørendesenteret i Sandefjord

Pårørendesenteret i Stavanger

Pårørendesentret i Oslo

Retretten

ROM-Agder

Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)

Rådgivning med spiseforstyrrelse (ROS)

Sagatun Brukerrtyrte Senter

Selvhjelp Norge

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)

Stiftelsen Wayback Norge

Ung Arena Oslo

Ungdom mot narkotika

Veiledningssenter for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Voksne for barn

Vårres

WSO - We shall overcome

 

Stat og kommune

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne- ungdoms, - og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet

HELFO

Kommunenes sentralforbund (KS)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Landets helsestasjoner

Landets Pasient- og brukerombud

Politidirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Utdanningsdirektoratet

 

Helseforetak og behandlingssteder

Alfa Behandlingssenter

Aline spedbarnsenter

Bergfløtt behandlingssenter

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Evangeliesenteret

Helse Midt RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Incita

Incognito klinikk

Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter Blå Kors

Landets helseforetak

Origosenteret

Sigma Nord

Stiftelsen P22

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

Tyrilistiftelsen

 

Fag- og interesseorganisasjoner

Akademikerne

AKAN

Apotekforeningen

Delta

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og

vernepleiere (FO)

Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)

Gatejuristen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges farmaceutiske forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for allmennmedisin

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Norsk forum for terapeutiske samfunn

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norske sykehusfarmasøyters forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Kompetansemiljø og råd

Barneombudet

KBT-Midt Norge

Kompetansesenter rus - Nord

Kompetansesenter rus - region Midt-Norge

Kompetansesenter rus - region Oslo

Kompetansesenter rus - region sør

Kompetansesenter rus - region Vest Bergen

Kompetansesenter rus - region Vest Stavanger

Kompetansesenter rus - region Øst

KorFor

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

NAPHA

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NKVTS

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

(NOVA)

RBUP Midt-Norge

RBUP Øst og Sør

RKBU Midt-Norge

RKBU Nord

RKBU Vest

Rokkansenteret

RVTS Midt

RVTS Nord

RVTS Vest

RVTS Øst og Sør

Rådet for psykisk helse

Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)

SINTEF Helse

Spedbarnsnettverket

TIPS - Stavanger

TIPS - Sør-Øst

Unihelse

 

Høgskoler og universitet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Innlandet

OsloMet - storbyuniversitetet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

VID Vitenskapelige høgskole

Nord Universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

 

Andre

Frelsesarmeen