​Høringsinnspill

Vennligst send høringsinnspill på tilbakemeldingsskjema (word) til postmottak@helsedir.no med referanse 16/14625.

Høringsbrev

Revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom inngår i et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet som omhandler NCD-strategien. Strategien har et overordnet mål om at man i Norge skal redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025.

Retningslinjen gir kliniske og praktiske anbefalinger/råd om risikovurdering, utredning av hypertensjon og hyperlipidemier samt kartlegging av levevaner. Videre gis anbefalinger vedrørende råd om livsstilstiltak og avveiing i forhold til behov for forebygging med legemidler. Hovedprinsippene i sekundærforebygging er også beskrevet, men uten at man omtaler detaljerte aspekter ved håndteringen etter påvisning av koronar hjertesykdom, hjerneslag eller perifer aterosklerose. Retningslinjen beskriver også spesielle hensyn hos eldre og gir anbefalinger om oppfølging og mål for kontroller.

Målgruppen for retningslinjen er autorisert helsepersonell som kommer i kontakt med og behandler pasienter med hjerte- og karsykdom. Retningslinjen inneholder informasjon som også vil være nyttig for pasienter og deres pårørende. 

Retningslinjen er inndelt med åtte hovedkapitler:

 • Risikovurdering og grense for legemiddelbehandling ved forebygging av hjerte- og
  karsykdom
 • Kartlegging av hypertensjon som forebygging av hjerte- og karsykdom
 • Utredning av lipidverdiene ved primær- og sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom
 • Kartlegging av levevaner og råd om livsstilstiltak som forebygging av hjerte- og karsykdom
 • Legemidler ved primærforebygging av hjerte- og karsykdom
 • Legemidler ved sekundærforebygging etter påvist hjertesykdom, aterosklerose og hjerneslag
 • Legemiddelbehandling hos eldre ved forebygging av hjerte- og karsykdom
 • Oppfølging og mål for kontroll ved forebygging av hjerte- og karsykdom

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Det ønskes også tilbakemelding på om anbefalingene er tydelige, om de har mangler eller om de kan mistolkes. Vi ber om at dere utdyper og kommer med forslag til tydeliggjøring dersom dere ser at det er behov for det.

Vi ønsker også forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at retningslinjen tas i bruk i tjenestene.

Høringsutkast

Høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Kommunal- og regionaldepartementet 
 • Utdanningsdirektoratet 
 • Fylkesmenn
 • Fylkeskommunene 
 • Landets kommuner (postmottak)
 • Kunnskapssenteret
 • Fagdirektørene i de fire helseforetakene 
 • Statens legemiddelverk

Fagforeninger (Bransjeforeninger)

 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Den norske legeforening – med følgende underforeninger:
o Endokrinologisk forening
o Indremedisinsk forening
o Gynekologisk forening
o Nyremedisinsk forening
o Barnelegeforeningen
o Kardiologisk selskap
o Geriatrisk forening
o Klinisk farmakologi
o Slagrammedes forening
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Allmennlegeforeningen
 • Norsk psykologforening
 • Den norske jordmorforening
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)
 • Apotekforeningen

Organisasjoner og ombud

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • NOKLUS
 •  Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL)
 • Kreftforeningen 
 • Diabetesforbundet 
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Pasientorganisasjon for Familiær Hyperkolesterolemi(FH)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi

Utdanningsinstitusjoner

 • Allmennmedisinske institutter ved samtlige universiteter (Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim)
 • Senter for helsefremmende forskning, NTNU
Listen er ikke uttømmende.  Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.