​Høringsinnspill

Vennligst send høringsinnspill på tilbakemeldingsskjema (DOC) til postmottak@helsedir.no. Merk «Navn avsender – Nr. 14/1065 – Innspill ekstern høring – Nasjonal faglig retningslinje multippel sklerose».

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer med dette til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose. Denne retningslinjen ble sist revidert av Helsedirektoratet i november 2011.

Retningslinjen vil bli publisert og tilgjengeliggort via Helsedirektoratets nettsider. Innholdet er strukturert etter et fast grensesnitt slik at andre kan hente innholdet og presentere deler eller retningslinjen på andre flater.

Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten.

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på retningslinjens faglige innhold, brukervennlighet og avgrensninger.

Det presiseres at dette ikke er en offentlig høring etter forvaltningsloven § 37.

Høringsutkast

Høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

skriv ut del på facebook del på twitter