Høringsbrev

Det har lenge vært behov for en faglig normering knyttet til bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Norge med hensyn til indikasjon, hvilke undersøkelser som bør foretas både før og etter behandlingen, hvordan behandlingen skal gjennomføres og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger.

Vi ber om en vurdering av om problemstillingene behandles på en så god måte at kravet om en faglig normering blir ivaretatt.

Vi ber om innspill til:

 •  Strukturen i dokumentet
 • Om det er temaer som ikke hører hjemme i en nasjonal faglig retningslinje
 • Om det er avsnitt som er for detaljerte
 • Om det er noe som savnes behandlet
 • Om det er feil i dokumentet
 • Eventuelle andre merknader

Høringsinstanser

 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Den norske legeforening
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen We shall overcome
 • Mental helse NTNU
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologiforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Folkehelseinstituttet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Legemiddelindustriforeningen
skriv ut del på facebook del på twitter