​Høringssvar

Sendes til postmottak@helsedir.no og Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no.

Høringsdokumenter

Nasjonal beredskapsplan mot ebola (PDF)

Høringsbrev

Planen kommer til å inngå som del av et overordnet planverk mot alvorlig smittsomme sykdommer som skal være ferdig sommeren 2015.

På grunn av den aktuelle situasjonen gjelder planen slik den nå foreligger fra 9. desember 2014.

Helsedirektoratet ber om innspill på de tiltakene som er beskrevet i planen og på hva som eventuelt mangler.

Den nasjonale ebolaplanen skal understøtte sykehusenes og kommunenes arbeid med beredskap mot ebola.

Planen beskriver bl.a:

 • Hvem som har ansvar for hva ved mistanke om eller bekreftet ebola
 • Rutiner for varsling, transport og isolering
 • Rutiner for samarbeid mellom ulike aktører

Det er i dag en sentralisert modell for behandling av ebola. Pasienter skal fortrinnsvis behandles ved Oslo Universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har også et team som kan rykke ut og bistå sykehus ved behandling lokalt. Tilsvarende har Folkehelseinstituttet et feltepidemiologisk team som kan rykke ut og bistå sykehus og kommuner med smitteoppsporing og kommunikasjonstiltak.

Det er lite sannsynlig at vi får spredning av ebola i Norge, men det kan dukke opp enkelttilfeller hvor som helst i landet. Derfor må alle kommuner og alle sykehus være forberedt.

Spørsmål om planen kan rettes til seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no.

Ebolaveilederen

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus utarbeidet en veileder for helsetjenesten om diagnostikk, oppfølging og behandling av ebola (fhi.no).

Ebolaplanen og ebolaveilederen må ses i sammenheng.

Veilederen gir detaljerte råd til helsetjenesten om blant annet diagnostikk, behandling, smittevern, transport og anbefalt utstyr. Den inneholder også råd til helsepersonell og andre som har vært i ebolarammede områder, og til helsepersonell som har behandlet ebolasyke i Norge.

Råd om prehospital håndtering

CBRNe-senteret (CBRNe star for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives) har utarbeidet den delen av veilederen som omhandler faglige råd for prehospital håndtering av pasienter med mistanke om eller bekreftet ebola (fhi.no).

Informasjonsmateriell

Helsemyndighetene har utarbeidet informasjonsmateriell om ebola (fhi.no).

Roller og ansvar

Helsedirektoratet skal i all beredskapsvirksomhet overfor helse og omsorgs- og sosialtjeneste og forvaltning bidra til at samhandling blir ivaretatt i beredskapsplanlegging og ved kriser. Den aktuelle ebolaplanen er utarbeidet som ledd i dette arbeidet.

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt med ansvar for overvåkning, mottak av meldinger og varsler, videre varsling nasjonalt og internasjonalt, smitteoppsporing, vaksineberedskap, rådgivning, informasjon og forskning.

Mottakere av høringsbrev

 1. Alle norske kommuner
 2. Fylkesmenn
 3. Regionale helseforetak - RHF
 4. Helseforetak i Norge- HF
 5. Nasjonalt folkehelseinstitutt
 6. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør Øst
 7. Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)
 8. Regionalt kompetansesenter for smittevern Midt-Norge
 9. Regionalt kompetansesenter for sjukehushygiene
 10. Den norske Legeforening
 11. Norsk Sykepleierforbund
 12. KS
 13. Unio
 14. Akademikerne
 15. Virke
 16. Spekter
 17. LO
 18. Fagforbundet
 19. YS
 20. NHO
 21. CBRN-senteret
 22. Forsvaret
 23. Mattilsynet
 24. Veterinærinstituttet
 25. Justis- og beredskapsdepartementet
 26. DSB
 27. PST
 28. POD
 29. Røde Kors
 30. MSF
 31. Flyktninghjelpen