Henvisning og start – psykose (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3789Henvisning og start – psykose (pakkeforløp)Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseMistanke om psykoseutvikling og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.</p><p>Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser skal bidra til en avklaring av om tidlige tegn og symptomer er ledd i en psykoseutvikling, eller om det er uttrykk for en somatisk tilstand eller andre psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er også et mål av forløpet skal gi bedre behandlingsresultat og økt tilfredshet for pasienter og pårørende. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Pakkeforløpet bygger i hovedsak på <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</a>. Andre relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. I tillegg har det vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer, og retningslinjer av god kvalitet er brukt i arbeidet. </p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord"><u>Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</u></a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948) (helsebiblioteket.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg155">National Collaborating Centre for Mental Health (2013). Psychosis and schizophrenia in children and young people: Recognition and management. National Clinical Guideline Number 155 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340235">National Collaborating Centre for Mental Health (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus HF</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Karin Irene Gravbrøt, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Arnhild G. Ottesen, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)</li><li>Bjørn Stensrud, psykiatrisk sykepleier, Ph.D, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Fredrik Eriksen, teamleder, NAV – Gamle Oslo</li><li>Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune og praksiskonsulent, Sykehuset i Vestfold HF</li><li>Geir Nyvoll, psykologspesialist, Vestre Viken HF</li><li>Håkon Rian Ueland, brukerrepresentant/barnevernspedagog, We Shall Overcome (WSO)</li><li>Jan-Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn</li><li>Kenneth Haugjord, psykolog, Kristiansand kommune</li><li>Kjersti Karlsen, psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF</li><li>Pål Sandvik, avdelingssjef, psykiater, St. Olavs Hospital HF</li><li>Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS</li><li>Randi Røed Andersen, ergoterapeut / master i helsefremmende arbeid / seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Roger Hagen, psykologspesialist/professor, NTNU</li><li>Siv-Anja Øyen, klinisk sosionom, Helgelandssykehuset HF</li></ul>/horinger/mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11408
Kartlegging og utredning – psykose (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3790Kartlegging og utredning – psykose (pakkeforløp)Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseMistanke om psykoseutvikling og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.</p><p>Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser skal bidra til en avklaring av om tidlige tegn og symptomer er ledd i en psykoseutvikling, eller om det er uttrykk for en somatisk tilstand eller andre psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er også et mål av forløpet skal gi bedre behandlingsresultat og økt tilfredshet for pasienter og pårørende. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Pakkeforløpet bygger i hovedsak på <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</a>. Andre relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. I tillegg har det vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer, og retningslinjer av god kvalitet er brukt i arbeidet. </p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord"><u>Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</u></a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948) (helsebiblioteket.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg155">National Collaborating Centre for Mental Health (2013). Psychosis and schizophrenia in children and young people: Recognition and management. National Clinical Guideline Number 155 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340235">National Collaborating Centre for Mental Health (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus HF</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Karin Irene Gravbrøt, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Arnhild G. Ottesen, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)</li><li>Bjørn Stensrud, psykiatrisk sykepleier, Ph.D, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Fredrik Eriksen, teamleder, NAV – Gamle Oslo</li><li>Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune og praksiskonsulent, Sykehuset i Vestfold HF</li><li>Geir Nyvoll, psykologspesialist, Vestre Viken HF</li><li>Håkon Rian Ueland, brukerrepresentant/barnevernspedagog, We Shall Overcome (WSO)</li><li>Jan-Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn</li><li>Kenneth Haugjord, psykolog, Kristiansand kommune</li><li>Kjersti Karlsen, psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF</li><li>Pål Sandvik, avdelingssjef, psykiater, St. Olavs Hospital HF</li><li>Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS</li><li>Randi Røed Andersen, ergoterapeut / master i helsefremmende arbeid / seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Roger Hagen, psykologspesialist/professor, NTNU</li><li>Siv-Anja Øyen, klinisk sosionom, Helgelandssykehuset HF</li></ul>/horinger/mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11409
Behandling og oppfølging – psykose (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3791Behandling og oppfølging – psykose (pakkeforløp)Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon9FalseMistanke om psykoseutvikling og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.</p><p>Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser skal bidra til en avklaring av om tidlige tegn og symptomer er ledd i en psykoseutvikling, eller om det er uttrykk for en somatisk tilstand eller andre psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er også et mål av forløpet skal gi bedre behandlingsresultat og økt tilfredshet for pasienter og pårørende. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Pakkeforløpet bygger i hovedsak på <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</a>. Andre relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. I tillegg har det vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer, og retningslinjer av god kvalitet er brukt i arbeidet. </p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord"><u>Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</u></a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948) (helsebiblioteket.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg155">National Collaborating Centre for Mental Health (2013). Psychosis and schizophrenia in children and young people: Recognition and management. National Clinical Guideline Number 155 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340235">National Collaborating Centre for Mental Health (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus HF</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Karin Irene Gravbrøt, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Arnhild G. Ottesen, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)</li><li>Bjørn Stensrud, psykiatrisk sykepleier, Ph.D, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Fredrik Eriksen, teamleder, NAV – Gamle Oslo</li><li>Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune og praksiskonsulent, Sykehuset i Vestfold HF</li><li>Geir Nyvoll, psykologspesialist, Vestre Viken HF</li><li>Håkon Rian Ueland, brukerrepresentant/barnevernspedagog, We Shall Overcome (WSO)</li><li>Jan-Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn</li><li>Kenneth Haugjord, psykolog, Kristiansand kommune</li><li>Kjersti Karlsen, psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF</li><li>Pål Sandvik, avdelingssjef, psykiater, St. Olavs Hospital HF</li><li>Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS</li><li>Randi Røed Andersen, ergoterapeut / master i helsefremmende arbeid / seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Roger Hagen, psykologspesialist/professor, NTNU</li><li>Siv-Anja Øyen, klinisk sosionom, Helgelandssykehuset HF</li></ul>/horinger/mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11410
Avslutning og videre oppfølging – psykose (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3792Avslutning og videre oppfølging – psykose (pakkeforløp)Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseMistanke om psykoseutvikling og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.</p><p>Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser skal bidra til en avklaring av om tidlige tegn og symptomer er ledd i en psykoseutvikling, eller om det er uttrykk for en somatisk tilstand eller andre psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er også et mål av forløpet skal gi bedre behandlingsresultat og økt tilfredshet for pasienter og pårørende. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Pakkeforløpet bygger i hovedsak på <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</a>. Andre relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. I tillegg har det vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer, og retningslinjer av god kvalitet er brukt i arbeidet. </p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord"><u>Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</u></a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948) (helsebiblioteket.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg155">National Collaborating Centre for Mental Health (2013). Psychosis and schizophrenia in children and young people: Recognition and management. National Clinical Guideline Number 155 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340235">National Collaborating Centre for Mental Health (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus HF</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Karin Irene Gravbrøt, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Arnhild G. Ottesen, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)</li><li>Bjørn Stensrud, psykiatrisk sykepleier, Ph.D, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Fredrik Eriksen, teamleder, NAV – Gamle Oslo</li><li>Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune og praksiskonsulent, Sykehuset i Vestfold HF</li><li>Geir Nyvoll, psykologspesialist, Vestre Viken HF</li><li>Håkon Rian Ueland, brukerrepresentant/barnevernspedagog, We Shall Overcome (WSO)</li><li>Jan-Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn</li><li>Kenneth Haugjord, psykolog, Kristiansand kommune</li><li>Kjersti Karlsen, psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF</li><li>Pål Sandvik, avdelingssjef, psykiater, St. Olavs Hospital HF</li><li>Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS</li><li>Randi Røed Andersen, ergoterapeut / master i helsefremmende arbeid / seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Roger Hagen, psykologspesialist/professor, NTNU</li><li>Siv-Anja Øyen, klinisk sosionom, Helgelandssykehuset HF</li></ul>/horinger/mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11438
Forløpstider og registrering av koder – psykose (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3793Forløpstider og registrering av koder – psykose (pakkeforløp)Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseMistanke om psykoseutvikling og...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.</p><p>Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser skal bidra til en avklaring av om tidlige tegn og symptomer er ledd i en psykoseutvikling, eller om det er uttrykk for en somatisk tilstand eller andre psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er også et mål av forløpet skal gi bedre behandlingsresultat og økt tilfredshet for pasienter og pårørende. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Pakkeforløpet bygger i hovedsak på <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</a>. Andre relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. I tillegg har det vært avholdt rådslag for en bred målgruppe underveis i utviklingen av pakkeforløpet.</p><p>Det er gjennomført et litteratursøk etter internasjonale retningslinjer, og retningslinjer av god kvalitet er brukt i arbeidet. </p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. </p><p>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/forord"><u>Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) (helsebiblioteket.no)</u></a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948) (helsebiblioteket.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg155">National Collaborating Centre for Mental Health (2013). Psychosis and schizophrenia in children and young people: Recognition and management. National Clinical Guideline Number 155 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340235">National Collaborating Centre for Mental Health (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178 (nice.org)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus HF</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Karin Irene Gravbrøt, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Arnhild G. Ottesen, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)</li><li>Bjørn Stensrud, psykiatrisk sykepleier, Ph.D, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Fredrik Eriksen, teamleder, NAV – Gamle Oslo</li><li>Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune og praksiskonsulent, Sykehuset i Vestfold HF</li><li>Geir Nyvoll, psykologspesialist, Vestre Viken HF</li><li>Håkon Rian Ueland, brukerrepresentant/barnevernspedagog, We Shall Overcome (WSO)</li><li>Jan-Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn</li><li>Kenneth Haugjord, psykolog, Kristiansand kommune</li><li>Kjersti Karlsen, psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF</li><li>Pål Sandvik, avdelingssjef, psykiater, St. Olavs Hospital HF</li><li>Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS</li><li>Randi Røed Andersen, ergoterapeut / master i helsefremmende arbeid / seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Roger Hagen, psykologspesialist/professor, NTNU</li><li>Siv-Anja Øyen, klinisk sosionom, Helgelandssykehuset HF</li></ul>/horinger/mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-og-registrering-av-11439