​Høringsinnspill

Vennligst bruk dette elektroniske skjemaet (QuestBack) for å gi høringssvar. En kopi av høringssvaret går automatisk til Helsedirektoratets postmottak og til den e-postadressen som oppgis inne i QuestBack-skjemaet.

Utskriftsversjon av elektronisk skjema (PDF)

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven.

Høringsutkast

Høringsutkast (PDF)

Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutdanningen for legene. Første del av utkastet inneholder skjematisk oversikt over læringsmål, aktiviteter og vurdering. Andre del kan brukes som et oppslagsverk dersom man ønsker å vite mer om innhold i og begrunnelse for det enkelte læringsmål.

Høringsbrev

Utskriftsvennlig versjon av høringsbrevet (PDF)

Formål

I denne høringen ber vi om innspill til direktoratets vedlagte utkast til læringsmål i felles kompetansemoduler i ny spesialistutdanning for legene.  Vi ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende i forhold til kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i kunnskapsgrunnlag og praksis for de respektive temaene og er praktisk gjennomførbare.

I høringsutkastet inngår også forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer knyttet til det enkelte læringsmål. Informasjon om disse er viktig for å kunne vurdere om læringsmålet er gjennomførbart etc. Men fordi læringsaktiviteter og vurderingsformer ikke skal vedtas, men kun anbefales av direktoratet, er disse ikke fokus for denne høringen.

Bakgrunn

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til ny forskrift om spesialistutdanning og godkjenning av legespesialister.

Dette gjelder også for læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) som er kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. Gjennom St. prp 1 S 2015-2016 ga Stortinget sin tilslutning til at «…det i hele utdanningsløpet for legespesialister skal være gjennomgående kompetansemoduler i fag som er nødvendige for den moderne legerollen.» (s. 295).

Temaene i FKM er etikk, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, lovverk, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, kommunikasjon, brukermedvirkning, samhandling og opplæring av pasienter/pårørende.

Fire arbeidsgrupper nedsatt av Helsedirektoratet leverte i april 2016 hver sine rapporter som danner utgangspunktet for Helsedirektoratets forslag til læringsmål:

Om læringsmål

Et læringsmål skal være formulert som et etterprøvbart læringsutbytte og inneholde det minimum av kompetanse (kunnskap, ferdighet og/eller holdning) en ferdig spesialist skal ha innenfor et gitt område.  I Høringsutkastet er det angitt om læringsmålet skal oppnås i del 1 av spesialistutdanningen, eller i del 2/3. Se figur som viser  ny spesialitetsstruktur (JPEG).

Et læringsmål er summen av hovedmål og delmål. Hovedmålet angir totaliteten av kompetansen, mens delmålene angir de ulike elementene som skal være lært for å oppnå hovedmålet.

FKM og medisinsk faglige læringsmål

Det er viktig å informere om at læringsmål i FKM kommer til erstatning for de læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for FKM i hele spesialiseringsløpet sender vi ut en høring på læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av spesialistutdanningen. Samlet sett med læringsmål for del 1 blir altså behandlet i to parallelle høringer.

Målgrupper 

Den primære målgruppen for læringsmålene er leger i spesialisering (LIS), men læringsmål er også viktige for de som skal følge opp og vurdere den enkelte LIS og de som skal legge til rette for utdanningen nasjonalt, regionalt og lokalt.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

I tillegg til å vedta læringsmål, skal Helsedirektoratet anbefale passende/nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå målene. I hovedsak vil læringen finne sted gjennom klinisk praksis og tilhørende supervisjon og veiledning. I høringsutkastet er kun planlagte aktiviteter tatt med, og ikke den læringen som foregår i daglig praksis. De aller fleste av de mer avgrensede og planlagte aktivitetene skal kunne gjennomføres i den kliniske hverdagen eller ved tilpasning av eksisterende kurs som introduksjonskursene, fylkesmannens kurs for turnusleger, internundervisning, legeforeningens kurs i administrasjon og ledelse osv.

Med økt vekt på læring i FKM, anser imidlertid direktoratet at det vil være behov for noen flere læringsarenaer enn de som eksisterer i dag. Dette gjelder først og fremst et to-dagers kurs i pedagogikk og kommunikasjon og et ett-dags kurs i kunnskapshåndtering i del 1, og en prosjektoppgave i pasientsikkerhet, kunnskapshåndtering og forskningsforståelse i del 2/3.

Veileder vil spille en sentral rolle både i kompetanseutvikling og kompetansevurdering i FKM. Helsedirektoratet vil foreslå noen former for kompetansevurdering, inkludert ulike former for veiledervurdering, selvevaluering eller kursprøver. Innenfor vurderingsområdet er det imidlertid rom for utvikling av flere og nye former i årene som kommer.

Kriterier

Målet for arbeidet med læringsmål i FKM er at Helsedirektoratet vedtar læringsmål som

 • er viktige for god pasientbehandling
 • er viktige kompetanser for alle spesialister
 • er kunnskapsbaserte
 • ivaretar helsepolitiske føringer og nasjonale satsingsområder
 • er fremtidsrettede
 • er passe generelle/konkrete
 • har et enkelt og faglig presist språk
 • er gjennomførbare mht. omfang og ressursbruk
 • ikke omhandler kompetanser som arbeidsgiver bør sikre uavhengig av spesialistutdanningen

Endelig korrekturlesing av læringsmålene fullføres samtidig med eventuelle endringer etter ekstern høring.

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Alle fylkesmenn
 • Alle kommuner
 • KS

Helseforetak

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak

Fagforeninger

 • Den norske legeforening, særskilt allmennlegeforeningen

Ombud og råd

 • Pasient- og brukerombudene
 • Norsk pasientforening

Universitet

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Trondheim
 • Universitetet i Tromsø