​Høringsinnspill

Vennligst bruk dette elektroniske skjemaet (QuestBack) for å gi høringssvar. En kopi av høringssvaret går automatisk til Helsedirektoratets postmottak og til den e-postadressen som oppgis inne i QuestBack-skjemaet.

Utskriftsversjon av elektronisk skjema (PDF)

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven.

Høringsutkast

Høringsutkast (PDF)

Læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av spesialistutdanningen for leger som inneholder en skjematisk oversikt over læringsmål, -aktiviteter og vurdering.  Læringsmålene i indremedisin, psykiatri, kirurgi og allmennmedisin vil sammen med læringsmålene i felles kompetansemoduler for del 1 utgjøre de samlede læringsmålene for del 1 av ny spesialistutdanning for leger.

Høringsbrev

Utskriftsvennlig versjon av høringsbrevet (PDF)

Formål

I denne høringen ber vi om innspill til direktoratets vedlagte utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.  Læringsmålene tar utgangspunkt i klinisk virksomhet og innholdet av de felles kompetansemoduler som legges til del 1. Læringsmålene skal ivareta de medisinskfaglige kravene en lege skal oppnå i den første del av sin spesialistutdanning.
 
Vi ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende i forhold til kompetansebehovene i årene fremover, er praktisk gjennomførbare og gir et felles medisinskfaglig grunnlag for videre spesialistutdanning.

I høringsutkastet inngår også forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer knyttet til det enkelte læringsmål. Informasjon om disse er viktig for å kunne vurdere om læringsmålet er gjennomførbart etc. Men fordi læringsaktiviteter og vurderingsformer ikke skal vedtas, men kun anbefales av direktoratet, er disse ikke fokus for denne høringen.

Bakgrunn

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til ny forskrift om spesialistutdanning og godkjenning av legespesialister og blir dermed obligatoriske elementer i spesialistutdanningen. 

Om læringsmål

Et læringsmål skal være formulert som et etterprøvbart læringsutbytte og inneholde det minimum av kompetanse (kunnskap, ferdighet og/eller holdning) legen skal ha innenfor et gitt område.  Læringsmålene for del 1 er endelæringsmål og skal definere kompetansenivået ved avsluttet del 1.

Se figur for nærmere informasjon om innretningen på ny spesialistutdanning (JPEG).

Et læringsmål er summen av hovedmål og delmål. Hovedmålet angir totaliteten av kompetansen, mens delmålene angir de ulike elementene som skal være lært for å oppnå hovedmålet.

Felles kompetansemoduler og medisinsk faglige læringsmål

I tillegg til de læringsmålene innen de kliniske fagene i del 1 kommer det også læringsmål i felles kompetansemoduler. Disse læringsmålene kommer til erstatning for de læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet.
Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for de kliniske fagene i spesialiseringsløpet sender vi ut en høring på læringsmål for felles kompetansemoduler for hele i spesialistutdanningen. Samlet sett med læringsmål for del 1 blir altså behandlet i to parallelle høringer.

Vi anbefaler at høringsinstansene ser læringsmålene for de kliniske fagene og felles kompetansemoduler i del 1 under et.

Målgrupper

Den primære målgruppen for læringsmålene er leger i spesialisering (LIS), men er også viktige for de som skal følge opp og vurdere den enkelte LIS og de som skal legge til rette for utdanningen nasjonalt, regionalt og lokalt.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

I tillegg til å vedta læringsmål, skal Helsedirektoratet anbefale passende/nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå målene. I hovedsak vil læringen finne sted gjennom klinisk praksis og tilhørende supervisjon og veiledning. De aller fleste av de mer avgrensede og planlagte aktivitetene skal kunne gjennomføres i den kliniske hverdagen eller ved tilpasning av eksisterende kurs som introduksjonskursene, fylkesmannens kurs for turnusleger, internundervisning, legeforeningens kurs i administrasjon og ledelse osv.

Kriterier

Målet for arbeidet med læringsmål for de kliniske fagene i del 1 er at Helsedirektoratet vedtar læringsmål som:

 • Gir legen praktisk erfaring til å kunne styrke utøvelsen av legerollen på selvstendig vis
 • Sikrer leger i den første del av sin spesialistutdanning et faglig fundament for videre spesialistutdanning
 • Er fremtidsrettede
 • Er tilstrekkelig generelle/konkrete
 • Har et enkelt og faglig presist språk
 • Er gjennomførbare mht. omfang og ressursbruk (arbeidstid og økonomi)
 • Ikke omhandler kompetanser som arbeidsgiver bør sikre uavhengig av spesialistutdanningen
 • Ivaretar helsepolitiske føringer og nasjonale satsingsområder

Endelig korrekturlesing av læringsmålene fullføres samtidig med eventuelle endringer etter ekstern høring.

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Alle fylkesmenn
 • Alle kommuner
 • KS

Helseforetak

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak

Fagforeninger

 • Den norske legeforening, særskilt allmennlegeforeningen og yngre legers forening

Ombud og råd

 • Pasient- og brukerombudene
 • Norsk pasientforening

Universitet

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Trondheim
 • Universitetet i Tromsø