​Høringsinnspill

Vennligst benytt skjema for høringsinnspill (Questback)

Vi anbefaler å skrive ut spørsmålene før utfylling av skjemaet. Her finner du skjemaet i PDF-format, inkludert praktisk informasjon om utfyllingen.

Høringsbrev

Formål med høringen
Helsedirektoratet viser til arbeidet med legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Det vises videre til Helsedirektoratets forskriftsfestede myndighet (jf. spesialistforskriften § 3) til å gjøre endringer i spesialitetsstrukturen og å beslutte læringsmål.
Læringsmålene for 45 spesialiteter har vært på høring våren 2017 og er nå forskriftsfestet i vedlegg II til spesialistforskriften.

Da læringsmålene for del 2 og del 3 i ny spesialistutdanning var på høring, påpekte flere høringsinstanser at det fortsatt er behov for en generell kirurgisk spesialitet i tillegg til spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Mange pasienter har vanlige sykdommer som ikke trenger avansert behandling. Vi trenger generalister både innen kirurgi og indremedisin og det er viktig at spesialitetsstrukturen er tilpasset dette. Generalistkompetansen innen indremedisin er ivaretatt i spesialitetsstrukturen gjennom spesialitetene indremedisin samt akutt- og mottaksmedisin. 

Helsedirektoratet har utredet behovet for en generell kirurgisk spesialitet og har i utarbeidelsen av læringsmål for del 3 i generell kirurgi innhentet faglig råd fra spesialitetskomiteen i generell kirurgi. 

I denne høringen ønsker Helsedirektoratet tilbakemeldinger på hvorvidt det er nødvendig med en generell kirurgisk spesialitet for å ivareta generalistkompetansen innen kirurgi ved sykehus der denne kompetansen anses hensiktsmessig, eller om denne kan ivaretas på annen vis. Vi ønsker også tilbakemelding på om læringsmålene dekker kompetansebehovet for en slik spesialitet.

Les mer om bakgrunn, spesialitet i generell kirurgi og høringsinstanser i Høringsbrev generell kirugi (PDF)

Læringsmål

Læringsmål generell kirurgi (PDF)