​Høringsinnspill

Vennligst benytt skjema for høringsinnspill (Questback)

Vi anbefaler å skrive ut spørsmålene før utfylling av skjemaet. Her finner du skjemaet i PDF-format, inkludert praktisk informasjon om utfyllingen.

Høringsbrev

Helsedirektoratet har i henhold til ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for å beslutte læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til forskriften som ble publisert 09.12.16 og trer i kraft 01.03.17. 

I denne høringen ber vi om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter, inkludert felles faglig plattform (del 2) for indremedisinske og kirurgiske fag. 
 
Vi ber spesielt om kommentarer på

  • om valg og utforming av læringsmål for de enkelte spesialitetene er dekkende i forhold til kompetansebehovene.
  • om læringsmålene er praktisk gjennomførbare, for eksempel med hensyn til tilstrekkelig pasientgrunnlag, antall LIS med mer.

Struktur og detaljeringsgrad på forslagene til læringsmål for de forskjellige spesialitetene er ulik. Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil bli utført en harmonisering av læringsmålene med hensyn til inndeling i læringsmål, delmål og detaljeringsgrad. Det gjelder blant annet del 2 indremedisin, men også andre spesialiteter som fremstår som svært detaljerte og omfangsrike. Læringsmålene i den form de nå sendes på høring, gir imidlertid et samlet bilde av den kompetansen som ønskes oppnådd innen den enkelte spesialitet.

I tillegg vil det bli gjort en harmonisering av læringsmålene opp mot læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) for å unngå overlapping. Det er kun eventuell ytterligere tilleggskompetanse til læringsmålene i FKM som skal inkluderes i den enkelte spesialitet eller i felles del 2. 

Det faglige innholdet i læringsmålene samlet ikke vil bli endret som følge av den strukturelle harmoniseringen.

Læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer

Et læringsmål skal angi hva en legespesialist skal forstå, kunne og være i stand til å utføre etter endt spesialistutdanning. Det skal være formulert som et etterprøvbart læringsutbytte, og skal beskrive den kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og/eller holdninger) legen skal ha oppnådd. 

Et læringsmål er gjerne formulert som et hovedmål med tilhørende delmål. Hovedmålet angir helhetlig kompetanse innen feltet, mens delmålene angir de ulike elementene som skal være oppnådd for å dekke hovedmålet. 

For enkelte spesialiteter vil læringsmål også omfatte minstekrav til antall prosedyrer. Dette vil først og fremst gjelde kirurgiske spesialiteter der et visst antall gjennomførte prosedyrer er nødvendig for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.

Læringsmålene bør oppfylle følgende kriterier:

  • Gi leger i spesialisering praktisk erfaring til å kunne oppnå spesialistkompetanse på sitt område 
  • Gi leger i spesialisering et faglig fundament som sikrer nødvendig kompetanse
  • Ha et innhold som ivaretar pasientens og tjenestenes behov
  • Være entydige og ha et faglig presist språk
  • Være gjennomførbare mht. omfang og ressursbruk (arbeidstid og økonomi), pasientgrunnlag og antall LIS
  • Understøtte helsepolitiske føringer og nasjonale satsingsområder, for eksempel Primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for læringsaktivitetene. I hovedsak vil læringen og læringsaktivitetene finne sted gjennom klinisk praksis med supervisjon og veiledning, supplert med f.eks. e-læring, ferdighetstrening, kurs el.l.

Dokumentene som sendes på høring består av forslag til læringsmål (hovedmål og delmål), og forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer. Det er kun læringsmålene (hovedmål og delmål) vi ønsker vurdert, det er kun disse som skal forskriftsfestes. Forslagene til læringsaktiviteter og vurderingsformer kan leses som grunnlag for å vurdere om læringsmålene er gjennomførbare og kompetansen dekkende. 

Høringsutkast

Bergepsforklaringer (PDF)

Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 (ZIP)

Høringssvar

Høringssvarene er gjennomgått og systematisert etter spesialitet.

Allmennmedisin (ZIP)

Anestesiologi (ZIP)

Arbeidsmedisin (ZIP)

Barne- og ungdomspsykiatri (ZIP)

Barnekirurgi (ZIP)

Barnesykdommer (ZIP)

Blodsykdommer (ZIP)

Bryst- og endokrinkirurgi (ZIP)

Endokrinologi (ZIP)

Fordøyelsessykdommer (ZIP)

Fysikalsk medisin og rehabilitering (ZIP)

Fødselshjelp og kvinnesykdommer (ZIP)

Gastroenterologisk kirurgi (ZIP)

Generelle tilbakemeldinger (ZIP)

Geriatri (ZIP)

Hjertesykdommer (ZIP)

Hud og veneriske sykdommer (ZIP)

Immunologi og transfusjonsmedisin (ZIP)

Indremedisin (ZIP)

Indremedisin - Del 2 (ZIP)

Infeksjonssykdommer (ZIP)

Karkirurgi (ZIP)

Kirurgi - Del 2 (ZIP)

klinisk farmakologi (ZIP)

Klinisk nevrofysiologi (ZIP)

Lungesykdommer (ZIP)

Maxillofacial kirurgi (ZIP)

Medisinsk biokjemi (ZIP)

Medisinsk genetikk (ZIP)

Medisinsk mikrobiologi (ZIP)

Nevrokirurgi (ZIP)

Nevrologi (ZIP)

Nukleærmedisin (ZIP)

Nyresykdommer (ZIP)

Onkologi (ZIP)

Ortopedisk kirurgi (ZIP)

Patologi (ZIP)

Plastikkirurgi (ZIP)

Psykiatri (ZIP)

Radiologi (ZIP)

Revmatologi (ZIP)

Rus og avhengighetsmedisin (ZIP)

Samfunnsmedisin (ZIP)

Thoraxkirurgi (ZIP)

Urologi (ZIP)

Øre-nese-hals (ZIP)

Øyesykdommer (ZIP)