​Høringsinnspill

Vennligst benytt skjema for høringsinnspill (Questback)

Vi anbefaler å skrive ut spørsmålene før utfylling av skjemaet. Her finner du skjemaet i PDF-format, inkludert praktisk informasjon om utfyllingen.

Helsedirektoratet ber om innspill på:

  • om de reviderte læringsmålene er dekkende i forhold til kompetansebehovene i årene fremover
  • om de reviderte læringsmålene gir et tilstrekkelig felles medisinskfaglig grunnlag for videre spesialistutdanning
  • om endringene i læringsmålene er en nødvendig faglig forbedring i forhold til de allerede forskriftsfestede læringsmålene
  • om de reviderte læringsmålene er praktisk gjennomførbare

Det legges til grunn at del 1 skal kunne gjennomføres ved alle helseforetak og i alle kommuner, for kommuner eventuelt i samarbeid med andre kommuner.

Høringsbrev

Formål med høringen

Helsedirektoratet sender på høring reviderte læringsmål for de kliniske fagene i første del av ny spesialistutdanning (del 1). Læringsmålene skal erstatte de forskriftsfestede læringsmålene i vedlegg 2 til spesialistforskriften 16. januar 2016 som trådte i kraft 1. mars 2017.

Hovedformålet med del 1 er å sikre faglig kvalifisering av nyutdannede leger. Hensikten er at legen gjennom arbeid under særskilt opplæring, supervisjon og veiledning skal få nødvendig grunnleggende erfaring og praktisk rutine for videre spesialistutdanning. 

I etterkant av forskriftsfestingen av læringsmålene har det kommet viktige innspill med hensyn til læringsmålenes utforming og innhold og behov for nødvendige endringer. Helsedirektoratet har tatt innspillene til etterretning og ser at det er behov for en endring av de forskriftsfestede læringsmålene allerede nå, kort tid etter de ble forskriftsfestet.

Det er gjort følgende endringer:

  • Læringsmålsformuleringen "å kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen" utgår.
  • Læringsmålsformuleringene er harmonisert opp mot læringsmålene i del 2 og del 3 slik at begrepsbruk, beskrivelse av kompetansenivå og formulering av læringsmål blir lik for alle deler av spesialistutdanningen.
  • Enkelte viktige kliniske kompetanser er tatt inn som nye læringsmål eller som deler av eksisterende læringsmål.

Læringsmål 2, 16, 17, 61, 90 og 92 utgår. Det er 38 læringsmål med uendret innhold, av disse er det gjort rene språklige presiseringer i 10 av læringsmålene. Resterende læringsmål er enten nye læringsmål med helt nytt innhold eller justering av innholdet i eksisterende læringsmål.

Læringsmål

Nye læringsmål for de kliniske fagene i del 1 (PDF)

Om læringsmål i ny spesialistutdanning

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger.

Læringsmålene skal forskriftsfestes i vedlegg 2 til spesialistforskriften. Forskriftsfestede læringsmål er obligatoriske krav i spesialistutdanningen.

Med læringsmål menes i spesialistforskriften hva en lege skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene beskriver læringsutbyttet, dvs. hvilken kompetanse legespesialisten har oppnådd.

 

Det er tre kompetansenivå for læringsmål:
1) Ha kjennskap til
Kjenne til

2) Ha kunnskap om 
Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere

3) Ha god kunnskap om

Kjenne

Beherske

Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere


Inndeling av læringsmålene

Læringsmålene er delt opp i en spesialitetsnøytral del og en fagspesifikk del for hver av de kliniske fagene som inngår i del 1. Reviderte læringsmål for del 1 er utarbeidet på bakgrunn av faglige råd fra Legeforeningen, og læringsmålene er faglig forankret i spesialitets­komiteene for de respektive spesialitetene.

Læringsmålene må ses i sammenheng med felles kompetansemål (FKM) for del 1.  

Målgrupper

Den primære målgruppen for høringen av læringsmålene for de kliniske fagene i del 1 er leger i spesialisering (LIS), ledere, veiledere og supervisører som skal følge opp og vurdere den enkelte LIS, samt Regionale Utdanningssentre (RegUt) og de som skal legge til rette for utdanningen nasjonalt, regionalt og lokalt.