Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag (fase 2 - rehabilitering og oppfølging)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5116Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag (fase 2 - rehabilitering og oppfølging)Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon0FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-hjerneslag-11691
Slagenhet - vurderinger av pasientforløp og kriterier for rehabilitering.https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5117Slagenhet - vurderinger av pasientforløp og kriterier for rehabilitering.Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon5FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=slagenhet-vurderinger-av-11679
Rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5118Rehabilitering i spesialisthelsetjenestenHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon15FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten-11303
Tidlig støttet utskrivninghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5119Tidlig støttet utskrivningHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon11FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=tidlig-stottet-utskrivning-11681
Rehabilitering kommunehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5120Rehabilitering kommuneHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon14FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=rehabilitering-kommune-11682
Uten initialt behov for rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5122Uten initialt behov for rehabiliteringHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon6FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=uten-initialt-behov-for-11683
Uten forventet effekt av rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5123Uten forventet effekt av rehabiliteringHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon6FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=uten-forventet-effekt-av-11710
Oversikt over målepunkt og forløpstider - pakkeforløp hjerneslag (fase 2)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5124Oversikt over målepunkt og forløpstider - pakkeforløp hjerneslag (fase 2)Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon0FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=oversikt-over-malepunkt-og-11692
Funksjonsvurderingsverktøyhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5125FunksjonsvurderingsverktøyHjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)Retningslinjeseksjon3FalseHjerneslag – pakkeforløp (fase...<h2>Målsetning</h2> <ul><li>Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp</li><li>Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering</li><li>Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li></ul> <h2>Kunnskapsgrunnlag</h2> <p>Pakkeforløp hjerneslag bygger på:</p> <ul><li>Kunnskapsgrunnlaget til den reviderte nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017),</li><li>Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator IS-2651</li><li>Prioriteringsveiledere</li><li>Pårørendeveileder</li></ul> <h2>Redaksjonsgruppe</h2> <ul><li>Bent Indredavik, ekstern faglig leder pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital/ Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister</li><li>Frank Becker, førsteamanuensis / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin Phd., Stavern legekontor. Avd for allmennmedisin, HELSAM, UiO</li><li>Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssjukdommar, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.</li></ul> <p>Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder, og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.</p><p><b>Ekspertgruppedeltagere</b></p> <ul><li>Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Cesilie Danielsen , slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord</li><li>Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Helse Nord.</li><li>Eivind Eliassen, Spesialsykepleier Geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord</li><li>Guri Hagberg, ph.d.-stipendiat ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken, Helse Sørøst</li><li>Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avd, Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest</li><li>Ulrikke Waaje-Andreassen, overlege nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Helse Vest. (vara for Halvor Næss)</li><li>Hege Ihle-Hansen, Phd/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst</li><li>Knut Eivind Kjørstad, overlege UNN, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN)</li><li>Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse</li><li>Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet)</li><li>Ola Yttre,Ambulanseforbundet</li><li>Hild Fjærtoft, Daglig leder Norsk hjerneslagsregister</li><li>Randi Skogseth Stephanie, Registerkoordinator Norsk hjerneslagsregister</li><li>Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sørøst</li><li>Anne Beate Krogh, sosionom, Oslo Universitetssykehus HF Aker sykehus. Helse Sør øst</li><li>Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord</li><li>Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.</li><li>Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse-og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord</li><li>Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge</li><li>Grethe Dagsvik, Rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS</li><li>Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark, Helse Sør øst.</li><li>Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Helse Sør Øst</li><li>Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)</li><li>Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør Øst</li><li>Laila Gullerud, seksjonsleder ved nevrologisk rehabilitering, AHUS. Helse Sør øst</li><li>Liv Møen, Leiar for ergo-og fysioterapitenesta i Fjell kommune. (KS)</li><li>Marianne Brodin, Afasiforbundet</li><li>Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad, (VIRKE)</li><li>Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS</li><li>Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering</li><li>Melanie Kirmess Norsk logopedlag</li><li>Marit Vardenær, Seksjonsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet, Helse Sør øst.</li><li>My Dung N. Torkildsen, avdelings overlege, avddeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest</li><li>Nikolaos Panagiotopoulos, Overlege, Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Nord Norges Kurbad. NHO</li><li>Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest</li><li>Ellen Gabrielsen Hjelle, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Tina Taule, norsk ergoterapiforbund (NETF)</li><li>Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF)</li><li>Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmenmedisin</li><li>Stein Arne Rimehaug, Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF</li><li>Gro Idland, Oslo kommune. (KS)</li><li>Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening</li><li>Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør Øst RHF</li><li>Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse SørØst RHF</li><li>Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede</li><li>Dag Rosenberg, Medlem LHL Hjerneslag</li><li>Marianne deBruun Lundby NFS (brukerrepresentant Sunnaas)</li><li>Marita L. Bjerke, Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag</li><li>Ove Hellvik, Likemann, representant for LHL Hjerneslag i brukerrådet ved Nevroklinikken OUS og representant for LHL Hjerneslag i nasjonal rådgivingsgruppe for Norsk hjerneslagregister</li><li>Roger Amundsen, Landsforening for hjerneslag (LFS)</li></ul>/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2-rehabilitering-og-oppfolging/seksjon?Tittel=funksjonsvurderingsverktoy-11708