Hvordan nå flere gravide som drikker alkohol, bruker vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler?https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3892Hvordan nå flere gravide som drikker alkohol, bruker vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler?Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=hvordan-na-flere-gravide-11490
Henvisning og start – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3893Henvisning og start – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11491
Svangerskapsoppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3894Svangerskapsoppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=svangerskapsoppfolging-gravide-og-11492
Kartlegging og utredning – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3895Kartlegging og utredning – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11493
Behandling og oppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3896Behandling og oppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon11FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11494
Fødsel og nyfødtperiode – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3897Fødsel og nyfødtperiode – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=fodsel-og-nyfodtperiode-11497
Avslutning og videre oppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3898Avslutning og videre oppfølging – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11495
Forløpstider og registrering av koder – gravide og rusmidler (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3899Forløpstider og registrering av koder – gravide og rusmidler (pakkeforløp)Gravide og rusmidler – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseGravide og rusmidler –...<h2><em></em>Målsetting</h2><p>Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Målsetting spesifikt for pakkeforløp gravide og rusmidler:</p><ul><li>nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet</li><li>sikre god ivaretakelse av foster og kvinne</li><li>forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler</li><li>legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen</li><li>sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/små barn</li><li>god samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. God informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Forløpet skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg og oppfølging/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Forløpet tar utgangspunkt i at alle kvinner ønsker den beste starten for sitt ufødte barn, men de gravide i dette pakkeforløpet vil ofte trenge økt oppfølging og eventuelt behandling.</p><p>Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun fortrekker det.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – høringsutkast</a> (lenke til endelig versjon kommer så snart retningslinjen er klar)</li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder">Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (IS-1876)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien (IS-2057)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer">Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet">Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapport-om-konsekvenser-for-fosteretbarnet-ved-bruk-av-rusmidleravhengighetsskapende-legemidler-i-svangerskapet">Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende midler i svangerskapet (IS-2438)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting">Rusmiddeltesting - prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler">Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Stian Haugen, kriminolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD / seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune</li><li>Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF</li><li>Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune</li><li>Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter</li><li>Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR </li><li>Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus</li><li>Kathrine Egeland, jurist, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter</li><li>Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune</li><li>Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus</li><li>Tine Sveen, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen </li></ul><h2>Forkortelser og definisjoner</h2><ul><li>FAS/FASD: Føtalt alkoholsyndrom / «fetal alcohol spectrum disorder» som dekker medfødte alkoholrelaterte symptomer/skader</li><li>IP: Individuell plan</li><li>LAR-legemidler: Metadon og buprenorfin brukt i legemiddelassistert rehabilitering</li><li>NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer etter at tilførsel av opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødsel </li><li>Rusmiddelrelaterte problemer: Omfatter bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler og i tillegg nylig avsluttet bruk av slike midler</li><li>SGA: «Small for gestational age» – den nyfødte er liten i forhold til gestasjonsalder (hvor langt graviditeten har kommet)</li><li>TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – betegnelsen på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten</li><li>Vanedannende legemidler: Legemidler med vanedannende potensial. Vi inkluderer i dette pakkeforløpet primært forskrevne legemidler, men også legemidler som kjøpes/erverves på annen måte er aktuelle.</li></ul>/horinger/gravide-og-rusmidler-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-og-registrering-av-11498