​Høringsbrev

Forslag om å plassere finansieringsansvaret for Coagadex (Koagulasjonsfaktor X), Flixabi (infliksimab), Xegafri (rociletinib), Brodalumab AstraZeneca, Venetoclax AbbVie og Sofosbuvir/velpatasvir Gilead hos de regionale helseforetakene.

Helsedirektoratet vurderer at legemidlene har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene er sykehusfinansierte.

Helsedirektoratet foreslår derfor å plassere finansieringsansvaret for Coagadex (koagulasjonsfaktor X), Flixabi (infliksimab), Xegafri (rociletinib), Brodalumab AstraZeneca, Venetoclax AbbVie og Sofosbuvir/velpatasvir Gilead hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. juli 2016.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlet oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Høringsnotat

Forslag om å plassere finansieringsansvaret for Coagadex (Koagulasjonsfaktor X), Flixabi (infliksimab), Xegafri (rociletinib), Brodalumab AstraZeneca, Venetoclax AbbVie og Sofosbuvir/velpatasvir Gilead hos de regionale helseforetakene

Høringsinnspill

Helse Midt-Norge

Legemiddelverket

Helfo

Norges farmaceutiske forening

Høringsvedtak

Finansieringsansvaret for Coagadex (Koagulasjonsfaktor X), Flixabi (infliksimab), Brodalumab AstraZeneca, Venetoclax AbbVie og Sofosbuvir/velpatasvir Gilead skal ligge hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. juli 2016, se vedtak.

 

 

Høringsinstanser

 • De regionale helseforetakene (Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF)
 • Statens legemiddelverk
 • Den norske legeforening
 • Norges apotekforening
 • LIS/HINAS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)
 • LMI (legemiddelindustriforeningen)
 • Kreftforeningen
 • HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • Legemiddelfirmaer (Abbvie, Astrazeneca,Bio Products Laboratory, Biogen Idec, Clovis Oncology og Gilead Sciences)