​Høringsbrev

Helsedirektoratet vurderer at legemidlene Idelvion (albutrepenonacog alfa), Zinbryta (daklizumab), Zepatier (elbasvir/grazoprevir), Tagrisso (osimertinib), Ninlaro (ixazomib) og Taltz (ixekizumab) har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene er sykehusfinansierte.

Helsedirektoratet foreslår derfor å overføre finansieringsansvaret for Idelvion, Zinbryta, Zepatier, Tagrisso, Ninlaro og Taltz til de regionale helseforetakene med virkning fra 15. mai 2016.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlet oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Høringsnotat

Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Idelvion (albutrepenonacog alfa), Zinbryta (daklizumab), Zepatier (elbasvir/grazoprevir), Tagrisso (osimertinib), Ninlaro (ixazomib) og Taltz (ixekizumab) til de regionale helseforetakene.

Høringsinnspill

Høringsvedtak

Finansieringsansvaret for legemidlene Idelvion, Zinbryta, Taltz, Zepatier, Tagrisso og Ninlaro skal ligge hos de regionale helseforetakene fra og med 15. mai 2016, se vedtak.

Høringsinstanser

 • De regionale helseforetakene (Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge
 • RHF, Helse Nord RHF)
 • Statens legemiddelverk
 • Den norske legeforening
 • Norges apotekforening
 • LIS/HINAS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)
 • LMI (legemiddelindustriforeningen)
 • Kreftforeningen
 • HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • Legemiddelfirmaer (AstraZeneca, BiogenIdec Norway, CSL Behring, Eli Lilly Norge, MSD (Norge), Takeda AS)