​Høringsbrev

Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Cotellic (cobimetinib) til de regionale helseforetakene

Helsedirektoratet vurderer at Cotellic har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene til Cotellic er sykehusfinansierte.

Helsedirektoratet foreslår derfor å overføre finansieringsansvaret for Cotellic (cobimetinib) til de regionale helseforetakene med virkning fra 1. desember 2015.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlet oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Andre aktører utover de nevnte høringsinstansene, inviteres likeledes til å gi innspill på høringen.

Høringsnotat 

Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Cotellic (cobimetinib) til de regionale helseforetakene

Høringsinstanser

  • De regionale helseforetakene (Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF)
  • Statens legemiddelverk
  • Den norske legeforening
  • Norges apotekforening
  • Helse- og Omsorgsdepartementet
  • Roche Norge AS
  • LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)