​Høringsutkast

Les høringsutkastet: Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus.

Høringsinnspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Det ønskes også tilbakemelding på om anbefalingene er:

 • tydelig
 • om det er mangler
 • om de kan mistolkes

Vi ber om at dere utdyper og kommer med konkrete forslag til tydeliggjøring dersom dere ser at det er behov for det. Andre kommentarer kan fylles inn under «generelle kommentarer».

Vennligst benytt mal for eksterne høringsinnspill (DOCX) / mal for eksterne høringsinnspill (DOC).

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no med referanse «16/34843». 

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender på høring forslag til nasjonale faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus. 

I november 2016 utga Politidirektoratet Felles retningslinjer for Statens barnehus i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Faglige råd for sosialpediatrisk undersøkelse bygger på anbefalinger i Felles retningslinjer og er en del av flere oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i oppfølgingen av retningslinjen.

Faglige råd er laget for helsepersonell fra barne- og ungdomsavdelingene som etter samarbeidsavtalen med det lokale barnehus utfører medisinske (sosialpediatriske) undersøkelser ved barnehuset i tillegg til klinisk rettsmedisinske undersøkelser. Faglige råd skal bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon ved rettsmedisinske og sosialpediatriske undersøkelser i Statens Barnehus.

Høringsinstanser

 • Alle Statens Barnehus
 • Alle HF-er
 • Alle RHF-er
 • Legeforeningen
 • Norsk sykepleierforbund
 • Barnelegeforeningen
 • Rettsmedisinsk kommisjon
 • Politidirektoratet