Høringsbrev​

Det finnes i dag en rekke meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten, som skal bidra til god lærings- og meldekultur og bedre pasientsikkerhet. Imidlertid har helsemyndighetene over tid fått tilbakemeldinger om at det er for tungvint å melde, og at det er stor grad av underrapportering.

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fremmer Helsedirektoratet med dette forslag til hvordan man kan forenkle innrapporteringen til meldeordningene gjennom et felles elektronisk meldesystem.

Arbeidet har vært ledet av Helsedirektoratet, men mandat for oppdraget omfatter også innhenting av erfaringer og synspunkter fra andre etater som forvalter meldeordninger. Følgende etater og virksomheter har bidratt i arbeidet: Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helsetilsynet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Oslo universitetssykehus HF.

Rapporten (høringsforslaget) er beregnet på ulike målgrupper, og er strukturert slik at det er skilt mellom overordnede og detaljerte beskrivelser. Vi anbefaler at følgende kapitler leses i sin helhet:

Kap 1 Innledning og sammendrag
Kap 2 Bakgrunn
Kap 3 Gjennomføring av arbeidet,
Kap 4.1 Oversikt over dagens meldeordninger
kap 6.1 – 6.3 Forslag til felles meldesystem
Kap 7.1 Juridiske vurderinger
Kap 8 Plan for gjennomføring
Kap 9 Konsekvensutredning
Øvrige kapitler er beregnet på lesere med interesse for mer detaljert informasjon på de ulike fagområdene.


Høringsinstansene inviteres til særlig å komme med synspunkter på:

 • Målet med felles meldesystem er å gjøre det enklere for helsetjenesten å melde og å oppfylle meldeplikten. Vil systemet kunne ha ønsket effekt?
 • Forslag til overordnet løsning og teknisk arkitektur for felles meldesystem
 • Sekundæreffekter av felles meldesystem, for eksempel i form av økt læring og bedre meldekultur
 • Juridiske vurderinger og konklusjoner
 • Forslag til gjennomføring og konsekvensutredning

Høringsforslag

En vei inn - forslag til felles meldesystem

 

Høringsinstanser

 • Helse Midt-Norge RHF​
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF​
 • Helse Nord RHF
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Landsforeningen for helsesøstre
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk psykologforening
 • Apotekforeningen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Norsk pasientforening
 • Mental helse Norge
 • Statens legemiddelverk
 • Statens strålevern
 • Helsetilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Mattilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Direktoratet for e-helse
 • Norsk helsenett (NHN)​
 • Difi​
 • Datatilsynet

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.