Henvisning og start – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3785Henvisning og start – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)Behandling i psykisk helsevern, voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon4FalseBehandling i psykisk helsevern,...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p> <strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li><li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li><li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li><li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li><li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal </li><li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li><li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li><li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li><li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li><li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li><li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li><li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF </li><li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord </li><li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul>/horinger/behandling-i-psykisk-helsevern-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11460
Behandling og oppfølging – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3786Behandling og oppfølging – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)Behandling i psykisk helsevern, voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon5FalseBehandling i psykisk helsevern,...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p> <strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li><li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li><li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li><li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li><li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal </li><li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li><li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li><li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li><li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li><li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li><li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li><li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF </li><li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord </li><li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul>/horinger/behandling-i-psykisk-helsevern-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11461
Avslutning og videre oppfølging – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3787Avslutning og videre oppfølging – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)Behandling i psykisk helsevern, voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseBehandling i psykisk helsevern,...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p> <strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li><li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li><li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li><li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li><li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal </li><li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li><li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li><li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li><li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li><li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li><li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li><li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF </li><li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord </li><li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul>/horinger/behandling-i-psykisk-helsevern-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11462
Forløpstider og registrering av koder – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3788Forløpstider og registrering av koder – behandling i psykisk helsevern, voksne (pakkeforløp)Behandling i psykisk helsevern, voksne – pakkeforløpRetningslinjeseksjon2FalseBehandling i psykisk helsevern,...<h2>Målsetting</h2><p> Målsettingen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging </li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. <br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. <br>Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring (IS-2076)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene">Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924)</a></li><li><a href="https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 (PasOpp-rapport) (fhi.no)</a></li><li><a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-resultater-etter-en-landsdekkende-undersokelse-i-2014">Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no)</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere: </strong></p><ul><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li><li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p> <strong>Deltakere: </strong></p><ul><li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li><li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li><li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li><li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li><li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal </li><li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li><li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li><li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li><li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li><li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li><li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li><li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li><li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF </li><li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord </li><li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul>/horinger/behandling-i-psykisk-helsevern-voksne-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-og-registrering-av-11463