Ventetidene som oppgis på helsenorge.no/velg-behandlingssted er estimerte, forventede ventetider som skal rapporteres inn av behandlingsstedene månedlig. Ventetidene skal oppgis for de lavest prioriterte pasientene og skal altså være en maksimal ventetid.

Behandlingsstedenes rapporteringsplikter

Behandlingsstedene har en plikt til å gi videre den informasjon som er nødvendig for å gi pasienter grunnlag til å velge behandlingssted, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 (lovdata.no)

Rapportér på behandlingsstedsnivå:

Pasientrådgiverne i de regionale helseforetakene følger opp rapportering av ventetider ved de ulike behandlingsstedene.

Institusjoner som er omfattet av fritt behandlingsvalg

Det er en forutsetning at institusjonen eies av et regionalt helseforetak, har avtale med et av de fire regionale helseforetakene eller er leverandør med godkjenning fra HELFO.

Institusjonene som er omfattet av fritt behandlingsvalg er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til behandlingsstedet og prioritere dem på lik linje, uavhengig av bosted.

Hvis et foretak består av flere geografisk atskilte behandlingssteder/sykehus, har pasienten rett til å velge behandlingssted innenfor foretaket.

Unntak fra fritt behandlingsvalg

Det finnes enkelte unntak fra retten til fritt behandlingsvalg:

  • Behandlingssteder kan unntaksvis avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til fritt behandlingsvalg hvis de må prioritere å oppfylle retten til vurdering/undersøkelse/behandling for pasienter fra egen region.
  • Pasienter som henvises til behandling og undersøkelse kan velge behandlingssted, men kan ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt behandlingsvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.
  • I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge sykehus selv. Når øyeblikkelig hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt behandlingsvalg på vanlig måte.

Sist faglig oppdatert: 24. november 2016

skriv ut del på facebook del på twitter