Fritt behandlingsvalg omfatter alle behandlingssteder som eies av et regionalt helseforetak, har avtale med et av de fire regionale helseforetakene eller er leverandør med godkjenning fra HELFO.

Behandlingsplikt

Behandlingssteder som er omfattet av fritt behandlingsvalg er forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til behandlingsstedet og prioritere dem på lik linje, uavhengig av bosted.

Hvis et foretak består av flere geografisk atskilte behandlingssteder/sykehus, har pasienten rett til å velge behandlingssted innenfor foretaket.

Det finnes noen unntak fra retten til fritt behandlingsvalg:

  • Behandlingssteder kan unntaksvis avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til fritt behandlingsvalg hvis de må prioritere å oppfylle retten til vurdering/undersøkelse/behandling for pasienter fra egen region.
  • Pasienter som henvises til behandling og undersøkelse kan velge behandlingssted, men kan ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt behandlingsvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.
  • I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge sykehus selv. Når øyeblikkelig hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt behandlingsvalg på vanlig måte.

Rapporteringsplikt

Ventetider og aktivitetsdata skal rapporteres på behandlingsstedsnivå.

Ventetider

  • Ventetidene som oppgis på helsenorge.no/velg-behandlingssted er estimerte, forventede ventetider som skal rapporteres inn av behandlingsstedene månedlig.
  • Ventetidene skal oppgis for de lavest prioriterte pasientene og skal altså være en maksimal ventetid.
  • Som hovedregel skal ventetidskoordinatorer selv rapportere ventetider for sitt behandlingssted via Helsetjenestekatalogen (HTK) på Norsk Helsenett. Veileder for innrapportering i HTK ligger på hjelpesidene i løsningen. For å kunne rapportere ventetider er det nødvendig med tilgang til Norsk Helsenett, samt at koordinatoren har et personlig brukernavn og passord.
  • Pasientrådgiverne i de regionale helseforetakene følger opp rapportering av ventetider ved de ulike behandlingsstedene. Ved spørsmål om rapporteringen ring: 800 50 004.

 

Aktivitetsdata

Aktivitetsdata skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) månedlig og tertialvis. Det er laget en egen registreringsveileder for fritt behandlingsvalg.
Data skal rapporteres til relevante nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Les mer om helseregistre her.

Informasjonsplikt

Behandlingsstedene har plikt til å oppgi nødvendig informasjon slik at pasienter får grunnlag til å velge behandlingssted, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 (lovdata.no). Behandlingsstedet har også plikt til å sende henvisningen videre når pasienten ønsker seg et nytt behandlingssted.

 

 

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018