Myndighetenes arbeid med bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom er fordelt på flere sektorer.

Mange av tiltakene mot vold og overgrep er samlet i regjeringens tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Arbeidet med tiltaksplanen koordineres av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Stortinget vedtok i 2017 ny Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021)

Det gjennomføres et omfattende tverrdepartementalt arbeid for å forebygge og avverge vold og å bedre tilbudet til voldsutsatte og traumatiserte personer. Det arbeides også med å forebygge at mennesker utvikler seg til voldsutøvere, samt å hindre at utøvelse av vold og overgrep skjer igjen. 

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som koordinerer arbeidet med tiltakene i opptrappingsplanen og 36 tilhørende anmodningsvedtak. 

Statens barnehus

Statens barnehus er et tilbud for barn og voksne utviklingshemmede ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Barnehusene gjennomfører dommeravhør og medisinske undersøkelser, og kan gi råd og veiledning ved mistanke om vold og overgrep.

Felles retningslinjer for Statens barnehus er utgitt av Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

Kunnskaps- og kompetansesenter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er sentrale kunnskaps- og kompetansesentre i arbeidet med å forebygge vold og overgrep mot barn og ungdom.

Sist faglig oppdatert: 25. oktober 2018