Myndighetenes arbeid med bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom er fordelt på flere sektorer.

Mange av tiltakene mot vold og overgrep er samlet i regjeringens tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Arbeidet med tiltaksplanen koordineres av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

I 2013 ble den første stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner lagt fram, Stortingsmelding 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve». 75 millioner kr ble da satt av til arbeidet som stortingsmeldingen beskriver.

Stortingsmeldingen ble fulgt opp av en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt en strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

I 2014 lanserte regjeringen en ny tiltaksplan «En god barndom varer livet ut. (2014-2017)», med tiltak som fire departementer står ansvarlige for. Tiltaksplanen består av 43 ulike tiltak, under hovedområdene forebyggende arbeid, det offentliges ansvar, barn og unges egen deltakelse, tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor, riktig hjelp og behandling til rett tid og forskning og kompetanse.

Statens barnehus

Statens barnehus er et tilbud for barn og voksne utviklingshemmede ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Barnehusene gjennomfører dommeravhør og medisinske undersøkelser, og kan gi råd og veiledning ved mistanke om vold og overgrep.

Felles retningslinjer for Statens barnehus er utgitt av Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

Kunnskaps- og kompetansesenter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er sentrale kunnskaps- og kompetansesentre i arbeidet med å forebygge vold og overgrep mot barn og ungdom.

Sist faglig oppdatert: 4. mai 2018