​På tross av økt oppmerksomhet rundt denne pasientgruppen er det fortsatt store utfordringer når det gjelder å ta et helhetlig ansvar for å samarbeide om utredning, behandling og øvrig oppfølging. Noen blir ikke oppdaget fordi vi ikke ser den psykiske lidelsen bak rusproblemene eller rusmiddelmisbruket bak den psykiske lidelsen.

Profesjonelt arbeid innebærer godt kunnskapsnivå om pasientgruppen. Krav om kunnskap og ferdigheter vil avhenge av hvilken rolle den enkelte tjenesteyter har, men alle tjenesteytere bør ha grunnleggende kunnskaper om det som særpreger de mennesker de skal gi tjenester til.

Behandlingen har i stor grad vært rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, bipolar lidelse, alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det er nå mer oppmerksomhet og økt kunnskap om rusmidlers samspill med psykiske lidelser, også mindre alvorlige lidelser.

Kunnskap om pasientgruppen

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte, og de faller lett utenfor behandlingstiltak.

Noen personer med ROP-lidelser har problemer med å klare seg alene, noen har marginal økonomi og tilhører de fattige i samfunnet vårt, og mange har dårlig livskvalitet.

Befolkningsundersøkelser og annen forskning viser at jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser, og jo mer alvorlig den psykiske lidelsen er, desto høyere er forekomsten av ruslidelser.

Personer med stofflidelser har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn personer med en alkohollidelse.

 

Fakta

Bedre liv for ROP-pasienter

  • ​Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke.
  • For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instansen som først kommer i kontakt med en person med en ROP-lidelse sikre at personen følges opp for begge lidelsene og vurdere behovet for individuell plan.
  • Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre instanser også ha et ansvar. Det skal alltid etableres et forpliktende samarbeid.
  • Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og blir skadelidende.

Sist faglig oppdatert: 28. april 2017