​Som oppfølging av Stortingsmelding 34 «Fra vernepliktig til veteran» (2009) ble det i 2011 utarbeidet en interdepartemental handlingsplan for ivaretakelse av deltakere i internasjonale operasjoner, ofte kalt veteraner.

Handlingsplanen ble avløst av en ny tverrdepartemental oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste». Oppfølgingsplanens periode går i første omgang fram til og med 2017, men tiltakene i planen kan bli endret underveis i arbeidet med planen.

Helsetjenestens arbeid for veteraner

Oppfølgingsplanen adresserer helsetjenestens arbeid for veteraner gjennom ulike tiltak, og planen har fire overordnede tverrsektorielle mål: forebygge negative konsekvenser av internasjonal tjeneste, aktiv formidling av samfunnets anerkjennelse, sørge for god oppfølging og bedre kompetansen i det sivile hjelpeapparatet.

De regionale kompetansesentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene) spiller en viktig rolle i arbeidet for innsatspersonellet, blant annet gjennom RVTS-enes koordinering av regionale ressursnettverk. Sammen med andre aktører tilbyr RVTS-ene også kompetanseheving innenfor temaet militærpsykiatri.

 

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2018