​Oppfølging av tiltakene etter evalueringsrapportene skal skje i samarbeid med de regionale helseforetakene, fylkesmannsembeter, kommuner og andre berørte fagmiljøer.

Helsetiltak etter 22. juli

Helsedirektoratets rapport «Læring for bedre beredskap» er en gjennomgang av helseinnsatsen den 22. juli og den første tida etterpå. Helsetjenesten løste sine oppgaver godt.

Gjennomgangen viste likevel at det var mange forhold som kan forbedres, eller der det er behov for å standardisere god praksis nasjonalt. Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å organisere et oppfølgingsarbeid på grunnlag av tiltakene i «Læring for bedre beredskap», 22. juli-kommisjonenes rapport og innstillingen fra Stortingets særskilte komité (Hareide-innstillingen).

Flere av tiltakene krevde initiativ fra helsemyndighetene, mens gjennomføring av tiltakene i hovedsak er helsetjenestens eget ansvar.

Hovedtiltakene

• systemer og rutiner for oppfølging av pårørende og overlevende ved en krise
• varsling og kommunikasjon blant annet knyttet til nødmeldetjenesten
• forsvarlig kommunikasjon mellom Nødnett og analogt nett i utbyggingsfasen
• nasjonale retningslinjer og felles planverk for samarbeidet mellom nødetatene på skadested, herunder samarbeid i usikrede områder bl.a. «når skyting pågår»
• nasjonale standarder for vurdering og prioritering av pasienter i masseskadesituasjoner (triagering)
• revisjon av regelverk, planer og prosedyrer, herunder gjennomgang og vurdering av endringsbehov i lov om helsemessig og sosial beredskap
• kompetanseutvikling og øvelser

Status

Status for oppfølgingsarbeidet oppdateres og publiseres på disse nettsidene.

Interimsrapporter ble levert til HOD både sommeren 2013 og sommeren 2014. HOD har forutsatt at alle tiltakene er ferdig utviklet i løpet av 2014, men det er behov for at iverksettingen av flere av dem må pågå over lengre tid for å oppnå ønsket effekt.

Direktoratet vil i løpet av våren 2015 lage en sluttrapport for prosjektet. Fra 2015 er det meningen at utøvende helsetjeneste skal ha full hånd om iverksetting av tiltak.

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016