Veiviserne er et praktisk hjelpemiddel i kommunenes arbeid med tiltak for å bedre befolkningens helse.

Etter folkehelseloven har kommunene ansvar for å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og ut fra dette iverksette hensiktsmessige tiltak. Veiviserne utgjør en kunnskapsbase og faglig plattform for lokalt folkehelsearbeid og skal være en hjelp i kommunenes kunnskapsbasert og systematiske folkehelsearbeid.

 

Innhold og bruk av veiviserne

Folkehelsearbeidet skal ifølge loven utføres som en langsiktig og systematisk oppgave. Figuren under illustrerer fasene som inngår i arbeidet. Les mer om det systematiske folkehelsearbeidet.

 

«Veiviserne i lokale folkehelsetiltak» vektlegger tiltaksdelen («tiltak» i sirkelen) av arbeidet etter folkehelselovens § 7: «Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.»

Forholdene som det pekes på i § 7 har vært styrende for valg av temaområder som omtales på veiviser-nettsidene.

Temaene som omtales i veiviserne har følgende struktur:

Målgruppe

«Veivisere i lokale folkehelsetiltak» retter seg mot aktører på alle tre forvaltningsnivå;

Kommunene arbeider med folkehelse på et strategisk nivå, både i planarbeid, men også i implementeringsfasen. Målgruppene her vil være folkehelsekoordinatorer, planleggere, lokalpolitikere og andre.

Fylkeskommunen som ansvarlig for folkehelsen i regional utvikling/planlegging (§§ 20 og 21 i folkehelseloven), og som understøtter av kommunalt folkehelsearbeid. Målgruppen her vil i likhet med kommunene være folkehelsekoordinatorer, planleggere, regionalpolitikere og andre.

Fylkesmannen som ansvarlig for å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid (§ 23 i folkehelseloven).  

Send oss tilbakemeldinger

For at veiviser-nettsidene skal være nyttige og oppdaterte er vi avhengige av tilbakemelding fra deg som bruker. Om du har konkrete innspill til hvordan veiviserne kan bli bedre, innholdet i tekstene, om det er noe som mangler, eller du har andre synspunkter, er det fint om du sender en e-post til folkehelsekommune@helsedir.no  

Sist faglig oppdatert: 5. juli 2017