​Registreringsplikten gjelder for dem som tilbyr utlevering som en del av næringsvirksomhet. Plikten omfatter ikke privatpersoner som frakter varer for andre uten noen form for kompensasjon eller annen direkte eller indirekte fordel.

Ved opphevelse av forbudet mot privatimport i 2009 ble det åpnet for at andre enn personen selv kan frakte de alkoholholdige drikkevarene inn i landet for levering til privatpersoner i Norge. Bruk av transportør er aktuelt både når privatpersonen kjøper alkoholholdige varer på reise i utlandet og ønsker å sende varene hjem, og ved bestilling av alkoholvarer fra Norge, for eksempel ved internettkjøp.

I alle tilfeller får kjøper fysisk tilgang til varene i Norge. Norsk alkohollovgivning gjelder derfor fullt ut.

Registrering og krav

Helsedirektoratet har ansvaret for registreringsordningen. Oversikt over hvem som til enhver tid er registrert som utleverere av privatimportert alkoholholdig drikk finnes i bevillingsregisteret.

Registreringsordningen innebærer kun en registrering før utlevering kan foretas, og ingen forhåndsgodkjenning fra myndighetenes side.
Det er tilstrekkelig at selve virksomheten registreres.

Egenerklæringsskjema for registrering – utlevering alkohol (PDF)

For å kunne registrere seg som utleverer av alkoholholdig drikk ved privat innførsel må virksomheten avgi en egenerklæring om at den oppfyller kravene som stilles for å utlevere alkoholholdig drikk. Kravene som stilles i regelverket må til enhver tid være oppfylt.

Det er ikke tilstrekkelig at kravene er oppfylt ved innsending av søknad om registrering/egenerklæring. Det er ingen gyldighetsperiode på registreringen.

Det er ikke tillatt å utlevere alkoholholdig drikk uten å være registrert som utleverer. Hovedformålet med registreringsplikten er å bidra til at utlevering av alkoholholdig drikk skjer i henhold til bestemmelser i alkohollovgivningen.

Kravene som stilles til selve utleveringen omtales nærmere i egenerklæringsskjemaet.

Avgifter

Alkoholholdig drikk som innføres av privatpersoner avgiftsberegnes likt med andre varer som innføres til Norge. Ved innførsel av alkoholholdig drikk skal det betales toll, merverdiavgift og særavgifter. Disse avgiftene må være betalt før varene utleveres.

Tilsyn

Ansvar for tilsyn med utleveringen er lagt til Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet har samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, blant annet Toll- og avgiftsetaten.

Helsedirektoratet kan trekke tilbake retten til å være registrert som utleverer av alkoholholdig drikk, dersom virksomheten gjør seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen. Brudd på alkoholloven kan også straffesanksjoneres i medhold av kapittel 10 i alkoholloven (lovdata.no).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2016