Endringer i KBF for 2017

For 2017 er det i modellen for kvalitetsbasert finansiering inkludert 32 indikatorer (se alle indikatorene på helsenorge.no) som måler kvalitet for resultat, prosess og pasientopplevelse innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Det har vært noen endringer i indikatorsettet. Det er tatt ut tre indikatorer, samtidig som det er inkludert tre nye. De tre nye indikatorene og de tre indikatorene som er tatt ut av modellen, er alle prosessindikatorer, og poengfordelingen innen hver indikatorgruppe er derfor uendret. Følgende indikatorer er tatt ut av modellen:

  • Startet behandling av tykktarmkreft innen 20 dager
  • Startet behandling av lungekreft innen 20 dager 
  • Startet behandling av brystkreft innen 20 dager

Indikatorene over er erstattet, i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, av indikatorer som måler pakkeforløp. De er dermed ikke tilgjengelige for KBF 2017. For KBF 2017 inkluderes det tre nye indikatorer i modellen innen psykisk helsevern og rus: 

  • Andel fristbrudd psykisk helsevern voksne
  • Andel fristbrudd psykisk helsevern barn og unge  
  • Andel fristbrudd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Om KBF 

  • Formålet er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhtsarbeidet.
  • Det er bevilget 530,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017.
  • KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger; basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og helserefusjoner (helfo.no).

Evaluering av KBF (kvalitetsbasert finansiering)

Kvalitetsbasert finansiering ble innført i januar 2014 som en prøveordning. Intensjonen var at ordningen skulle evalueres før den eventuelt ble innført permanent. I 2015 utførte Sirona Health Solutions en ekstern evaluering av ordningen. Evalueringen viser at ordningen har gitt et økt fokus på kvalitet spesielt på RHF-nivå. Det er ikke påvist noen vesentlige negative vridninger, men det er et behov for å videreutvikle modellen.

 

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017