Endringer i KBF for 2018

For 2018 er det i modellen for kvalitetsbasert finansiering inkludert 39 indikatorer (se alle indikatorene på helsenorge.no) som måler kvalitet for resultat, prosess og pasientopplevelse innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Det har vært noen endringer i indikatorsettet. Det er lagt til 7 nye indikatorer. Det er som følger:

  • Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag
  • Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt
  • Invasiv utredning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG
  • Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi
  • Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)
  • Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter kolecystektomi
  • Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt

De nye indikatorene er enten prosess- eller resultatindikatorer. Poengfordelingen er derfor endret innen disse to indikatorgruppene. Poengfordelingen mellom indikatorgruppene er uendret. Vi gjør oppmerksom på at det for brukererfaringsindikatorene er det benyttet samme data som i KBF 2017, da det ikke foreligger nye data.

I KBF 2018 er det også benyttet et nytt prestasjonsmål, Forbedring, til erstatning for Mest forbedring. Endringen har mindre betydning på makronivå. Vi henviser til regelverket for detaljer.

Om KBF 

  • Formålet er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
  • Det er bevilget 539,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.
  • KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger; basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og helserefusjoner (helfo.no).

 

Sist faglig oppdatert: 4. februar 2019