​KMF – årsavregning 2014

Årsavregning KMF 2014 (XLSX)

Endelig årsavregning for 2014 for Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) er nå klar. Alle kommuner er orientert om resultatet av årsavregningen i brev av 5.1.2016.

Det Regionale Helseforetaket (RHF) sender faktura eller kreditnota til den enkelte kommune. Beløp i faktura/kreditnota skal være i samsvar med beløpet kommunen er blitt informert om i brev av 5.1.2016.

Fakturaen/kreditnotaen blir sendt med 30 dagers betalingsfrist. For spørsmål om forfallsdato eller andre spørsmål vedrørende fakturaen eller kreditnotaen, kan kommunen kontakte sitt aktuelle RHF. 

Årsavregningen for 2014 er relatert til Stortingets behandling og godkjenning av Prop 27 S (Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartement).

Om excel-arket:

Excelarket viser kun nøkkeltallene i årsavregningen for 2014.

Om kolonnen «KostnadEndeligBeregningsgrunnlag»:

For den enkelte kommune vil beløp her avvike noe fra akkumulert beløp i «Tallgrunnlag KMF for desember 2014» publisert 15.4.2015. Dette skyldes en feil i datagrunnlaget som ble avdekket sent høst 2015. Feilen har marginal betydning for aller fleste kommuner.

Merk at marginale avvik kan forekomme på grunn av avrunding.

Korreksjoner i årsavregningen 2014

Det er 23 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2014. Korreksjonene er knyttet til Helsedirektoratets kontrollarbeid og Avregningsutvalgets arbeid.

Hjemmelsgrunnlag

Finansieringsordningen er hjemlet i lov 24. juni 2012 nr. 30 om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-3. Ordningen reguleres nærmere i daværende «Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter».

I § 6 i forskriften gis Helsedirektoratet ansvar for å utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. I merknader til § 6 i forskriften redegjøres det nærmere om Helsedirektoratets rolle.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende årsavregningen kan sendes til: Postmottak.4010FIFI@helsedir.no

KMF - endelig årsavregning 2013

Artikkelen orienterer om endelig årsavregning for 2013 for Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF). Vi viser samtidig til Helsedirektoratets brev til kommunene datert 18.11.2014, som inneholder informasjon om årsavregningen, samt brev datert 23.1.2014 om første del av årsavregningen.

For detaljer om de enkelte korreksjoner i årsavregningen er det utarbeidet et vedlegg til denne artikkelen.

Årsavregningen for 2013 er avhengig av Stortingets behandling og godkjenning av Prop 12 S (Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartement).

Det er aktuelt RHF som sender faktura eller kreditnota til den enkelte kommune. Vi gjør oppmerksom på at alle beløp er beregnet av Helsedirektoratet og skal være i samsvar med beløpet kommunen er blitt informert om i brevet datert 18.11.2014.

Fakturaen/ kreditnotaen blir sendt rundt 10.12.2014 med 30 dagers betalingsfrist. For spørsmål om forfallsdato eller andre spørsmål vedrørende selve faktura eller kreditnota, bes kommunen kontakte aktuelt RHF.

KMF-2013 endelig årsavregning (ZIP, 300 kb)

Om excel-arket:

I excel-arket er det to arkfaner. En arkfane kalt «Enkel oversikt», og en arkfane kalt «Detaljert oversikt».
Arkfanen «Enkel oversikt» inneholder kun nøkkeltallene i årsavregningen for 2013. Merk at kolonne K er beløp til endelig årsavregning 2013.

Arkfanen «Detaljert oversikt» har blant annet informasjon om alle korreksjonene i årsavregningen.

Kort forklaring til kolonner i arkfanen «Detaljert oversikt»:

Kolonne A-E: Generell informasjon

Kolonne F-N: Ulike total beløp for den enkelte kommune

Kolonne O: Hjelpekolonne til kolonne P

Kolonne P: Her oppgis beløp til endelig årsavregning for 2013. Beløpet fremkommer som følger:

Endelige kostnader 2013 – etter korreksjoner november 2014 (kolonne N) minus Beste estimat kostnader 2013 – publisert 15.1.2014 (kolonne H)

Kolonne Q-CM: den kronemessige effekten for hver korreksjon i årsavregning for 2013. For hver korreksjon er det tre kolonner:

  • en kolonne med beløp benyttet i beste estimat for 2013
  • en kolonne med de endelige beløpene for den enkelte korreksjon
  • en kolonne med differansen mellom de endelige beløp og beste estimat -(endelig minus beste estimat)

Anonymisering av kolonnenene Q-CM

a. For kolonnene for beste estimat og endelig beregning vises ikke beløp mellom -10 000 og 10 000 kroner.

b. Kolonne for differanse blir satt til 0 dersom minst en av kolonnene i a ikke kan vises.

c. Dersom kun tall for beste estimat kan vises, er differanse satt til 0.

d. Dersom korreksjonen kun er med i endelig årsavregning og er større enn +/- 10 000, vises differanse. 

Kolonne CN-CP: Oppsummering.

Merk at marginale avvik kan forekomme på grunn av avrunding enkelte steder.

Hjemmelsgrunnlag

Finansieringsordningen er hjemlet i lov 24. juni 2012 nr. 30 om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-3. Ordningen reguleres nærmere i Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

I § 6 i forskriften gis Helsedirektoratet ansvar for å utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. I merknader til § 6 i forskriften redegjøres det nærmere om Helsedirektoratets rolle. 

Antall korreksjoner i årsavregningen 2013

Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. 

 

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2017