Endringsskjema

Ved forespørsler om nye STG-er eller endringer i STG-systemet skal dette skjemaet benyttes. 

STG-logikk - hvordan lese tabellene

STG-logikk – hvordan finne informasjon om legemidler og indikasjoner
Gruppering til STG bygger på registrering av følgende informasjon: 
 • Registrering av H-resept for legemiddelbehandling med særskilte legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene skal kodes med særkode WL000 
 • Indikasjon (ICD-10-kode) skal kodes som hovedtilstand
 • Særkode for det legemiddelet som det er utstedt H-resept for 
Gruppering til STG krever at de tre vilkårene sees i sammenheng. 

Hvilke legemidler tas det særskilt hensyn til i STG-logikken?

Alle gyldige særkoder finnes i kodeverket 'Særkoder' publisert på Helsedirektoratets nettsider om Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet. Kodeverket oppdateres ved behov i forkant av hver tertial-rapportering. Det er ofte slik at særkoder kan være opprettet selv om de ikke umiddelbart får egenskaper i STG-logikken.
 • Hent fram tabellene (eks 'Definition Data STG 2018 PR1d' (excel))
 • Gå til fanen som heter 'proc'
 • Her finnes en oversikt over alle legemidler det tas særskilt hensyn til i STG-logikken i gitt versjon (nye versjoner av logikken kommer hvert tertial)
 • Kodene er delt inn i ulike grupper (for eksempel en gruppe som heter 'cancer treatment drugs' og en annen som inneholder 'biological drugs for non-malignant disorders')
 • Hver legemiddelgruppe har en kode som benyttes inn i STG-logikken. For de to eksemplene over er denne koden hhv N00D03 og N00D06
 • Særkoder som det ikke tas særskilt hensyn til i STG-logikken ligger i fanen 'proc 0'. Dette kan være sykehusadministrerte legemiddel, eller legemiddel som foreløpig ikke er besluttet tatt i bruk av Beslutningsforum (se https://nyemetoder.no/). I tillegg kommer ny legemiddelbehandling RHFene har fått finansieringsansvar for det siste året og som i overgangsåret finansieres av basisbevilgningen. Eksempel fra 2018 er HIV og hepatitt B legemidler. Aktuelle legemidler er ikke er inkludert i ISF 2018, men vil bli inkludert i 2019.   
Hvordan finne ut hvilken STG de ulike legemidlene grupperer til og hvilke tilstandskrav STG-ene har?
STG-logikken er ikke direkte førende for hvilke indikasjoner ett legemiddel er godkjent for. De regionale helseforetakene har gjennom 'Nye metoder' et beslutningssystem som gir nærmere kriterier for legemiddelbehandling. Nærmere informasjon finnes: https://nyemetoder.no/. Legemidlene kan for eksempel godkjennes for en kreftform og ikke en annen, for en pasientgruppe med hepatitt og ikke for en annen. Det er ikke hensiktsmessig at dette representeres fullt ut i STG-logikken.
 • Gå til fanen 'drglogic'
 • Her er alle STG-er listet opp med ulike kriterier for både tilstandskoder og legemidler
 • Ser vi på STG GS01 'Pasientadministrert legemiddelbehandling ved hepatitt C-infeksjon' har denne to regler (to linjer) med ulike kriterier
 • N00D01 henviser til listen med legemiddel som finnes i fanen 'proc', som nevnt over
 • N07P30 og N07X30 henviser til en liste med tilstandskoder som finnes i fanen 'dg'. Her vil du finne de samme kodene men den første egenskapen (N07P20) henviser til koden som hovedtilstand og den andre dersom koden er angitt som bitilstand.
 • For å se på kodene, gå inn i fanen 'dg'
 • Selekter den gruppa du ønsker å se på gjennom de nevnte kodene (varval). For N07P30 og N07X30 vil du da finne at her forutsettes bruk av tilstandskode B182 enten som hoved- eller bitilstand for kontakten H-resepten registreres på.
 • Gå tilbake til arkfanen 'drglogic'. Se på STG OS01. I fanen 'mdc' står tallet 13 som henviser til HDG – hoveddiagnosegruppe 13 som er sykdommer i kvinnelige kjønnsorgan. Dette er en alternativ måte å legge restriksjoner på hovedtilstander på innenfor en STG. For denne STG-en aksepteres det derfor hovedtilstander relatert til tilstander i kvinnelige kjønnsorganer. Denne definisjonen inkluderer vanligvis flere tilstander enn i de tilfellene der bestemte tilstandskoder er tilordnet egenskaper som i forrige kulepunkt.
 • Noen av STG-ene har ikke noen kode som viser til en eller flere tilstandskoder. Dette kan for eksempel gjelde STG-ene for pasientadministrert legemiddelbehandling for ulike typer kreft. 
 • Et hyppig forekommende kriterium i tabellen er N00D01. Dette peker på koden for 'utstedelse av H-resept på legemiddel', WL000.
Tabellene er dynamiske og oppdateres som hovedregel årlig. I tillegg vil det kunne komme endringer i tråd med H-reseptforskriften og vedtak i Beslutningsforum. Dette vil i så fall skje i forkant av tertial-rapporteringene.

STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
DefinitionData STG 2019 PL1a (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2019. Foreløpig versjon.

ATC-kodene er ikke implementert i foreløpig versjon. 

​Definition Data STG 2018 PR1d per 24. august 2018 (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2018. 

Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHFene har ansvar for har særkode. STG-logikken er oppdatert etter endringer i beslutningsforum for nye metoder per 25.juni 2018.

DefinitionData STG 2017 v11 - per 15. januar 2018 (Excel)

Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017. Det er gjort følgende endringer knyttet til STG-er for legemidler for å lukke avvik mellom ISF regelverk, STG-logikk og aktivitetsdata:

 • Særkodene 17X02 Behandling med legemiddel J05AX68 (Elbasvir, Grazoprevir) og 17X03 Behandling med legemiddel J05AX69 (Sofosbuvir, Velpatasvir) er lagt til.

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 17. oktober 2018