Kostnadsvekter

​I Regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) vedlegg A gis en oversikt over gjeldende kostnadsvekter.

Oversikt over gjeldende kostnadsvekter 

Kostnadsgruppens andel 2014

Kostnadsvekter benyttes som:

  • basis for beregning av refusjoner i innsatsstyrt finansiering til de regionale helseforetakene
  • verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus

En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva opphold i en diagnoserelatert gruppe (DRG) i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Kostnadsvektene oppdateres årlig i forhold til endringer i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved foretakene.

De norske kostnadsvektene beregnes med utgangspunkt i pasient- og regnskapsdata fra et representativt antall sykehus i Norge. Kostnadsvekter kan beregnes ved ulike metoder. I Norge fordeles sykehusets driftskostnader til ulike DRG-er ved hjelp av nasjonale fordelingsnøkler og liggetid.

Kostnad per pasient (KPP)

Det er laget en nasjonal spesifikasjon for kostnader per pasient (KPP). Dette er en felles standard for beregning av kostnader på pasientnivå i spesialisthelsetjenesten. Den nasjonale KPP-spesifikasjonen omfatter i denne omgang kun somatikk.

Nasjonal spesifikasjon for KPP

 

Helseforetakene lager modellene

Spesifikasjonen skal danne grunnlaget for bygging av KPP-modeller i helseforetakene.  Formålet med en slik standard er:

  • Tilby en nasjonal mal for bygging av KPP-modeller, som kan gjøre det enklere for helseforetakene å komme i gang
  • Bidra til at KPP-modeller tas i bruk for virksomhetsstyring i helseforetak og regionale helseforetak
  • Sikre lik praksis i beregningen av behandlingskostnader på tvers av helseforetak. Likhet er en forutsetning for at KPP-modeller i helseforetakene resulterer i nasjonalt sammenlignbare data
  • Legge til rette for at kostnadsvektene i ISF-ordningen kan beregnes med grunnlag i KPP-data

Helseforetakene er ulike i størrelse og organisering, og kan ha ulike mål og ambisjoner med hensyn til detaljeringsnivå ved utforming av KPP-modeller. Modeller som bygges etter denne spesifikasjonen, vil ha samme hovedstruktur. Inndeling av behandlingen i tjenester og beregning av kostnader kan imidlertid utføres med ulikt detaljeringsnivå. På den måten vil helseforetakenes egne behov og formål ivaretas uten at sammenliknbarheten i dataene svekkes.

 

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017