Kostnadsvekter

​Gjeldende kostnadsvekter er publisert på siden for ISF 2018. Se vedleggene med DRG-lister og STG-liste.

Kostnadsvekter benyttes som:

  • basis for beregning av refusjoner i innsatsstyrt finansiering til de regionale helseforetakene
  • verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus

En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva opphold i en diagnoserelatert gruppe (DRG) i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Kostnadsvektene oppdateres årlig i forhold til endringer i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved foretakene.

De norske kostnadsvektene beregnes med utgangspunkt i data om kostnad per pasient (KPP) fra alle helseforetak i Norge.  KPP-modeller for aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er nå under etablering og vil følge samme struktur som for somatikken. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering.

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2018