Kostnadsvekter

​Gjeldende kostnadsvekter er publisert på siden for ISF 2018. Se vedleggene med DRG-lister og STG-liste.

Kostnadsvekter benyttes som:

  • basis for beregning av refusjoner i innsatsstyrt finansiering til de regionale helseforetakene
  • verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus

En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva opphold i en diagnoserelatert gruppe (DRG) i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Kostnadsvektene oppdateres årlig i forhold til endringer i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved foretakene.

De norske kostnadsvektene for somatikk beregnes med utgangspunkt i data om kostnad per pasient (KPP) fra alle helseforetak i Norge. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering.

KPP-modeller innen psykisk helsevern og TSB skal nå implementeres i alle helseforetak. Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen psykisk helsevern og TSB er revidert og vil danne grunnlag for helseforetakenes beregningsmodeller. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen PHV og TSB. 


Sist faglig oppdatert: 17. desember 2018