For inneværende periode utgjør EØS-midlene om lag € 1,8 milliarder eller om lag 15 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer som skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i 16 av EUs mindre velstående land. Programmene er fordelt mellom en rekke politikkområder (blant annet helse, kultur, miljø og klima, innovasjon etc.), og omfatter flere tusen enkeltprosjekter.

Norge finansierer 97 prosent av EØS-midlene. Resten kommer fra Island og Liechtenstein. EØS-midlene består av Norway Grants og EEA Grants.

I tillegg til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, er det et mål at EØS-midlene skal styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Mer om EØS-midlene hos regjeringen.no

Helsedirektoratets arbeid som programpartner

I to av disse 16 programmene spiller Helsedirektoratet en rolle. Vi er såkalt programpartner (DPP) for:

 • Folkehelseprogrammet i Polen
 • Programmet Vold i nære relasjoner i Estland og Slovakia

Det innebærer at Helsedirektoratet har ansvar for å samarbeide med fagmyndighetene i mottakerlandene om forvaltningen av programmene og koordinere innsatsen fra norsk side.

Helsedirektoratet bistår også norske interessenter som deltar i søknader , samt i forbindelse med selve gjennomføringen av prosjekter og aktiviteter.

Prosjektmidler og bilaterale midler

EØS-midlene blir hovedsaklig fordelt som:

 • Prosjektmidler
 • Bilaterale midler
 • Bilaterale midler er midler som kan benyttes til et samarbeid mellom en norsk partner og en partner i det aktuelle mottakerlandet. Her er det forsatt midler tilgjengelig, og disse kan brukes til 30. oktober 2017. Pengene kan brukes til aktiviteter som møtedeltakelse, studieopphold, hospitering, teknologiutveksling, prosjektforberedelse med mer.

  Alle prosjektmidler for inneværende periode er nå delt ut. 

  Søk bilaterale midler til kompetanse- og nettverksbygging

Ulike satsingsområder innen helsefeltet

 • Bekjempelse av smittsomme sykdommer
 • Bedre helsetilbud til barn og unge
 • Bedre tilgang til og kvalitet på helsetjenester
 • Reduksjon av sosiale helseforskjeller
 • Mental helse
 • Forebygging og håndtering av vold i nære relasjoner
 • Forebygging av livsstilssykdommer

Folkehelseinstituttet er programpartner (DPP) for folkehelseprogrammene i Estland, Portugal, Ungarn, Slovenia og Tsjekkia.

Bulgaria, Kypros, Litauen og Romania deltar også i folkehelseprogrammet, men uten norsk programpartner (DPP). Det er likevel mulig for norske aktører å inngå samarbeid også i disse landene.

 

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017